Mehanika in termodinamika

Opis predmeta

MEHANIKA:  kinematika, Newtonovi zakoni, izrek o vrtilni količini, izrek o kinetični in potencialni energiji, harmonično nedušeno nihanje,  dušeno nihanje, vsiljeno nihanje,  sklopljeno nihanje, deformacija trdnih snovi, osnovne lastnosti tekočin,  opis gibanja tekočin,  pretakanje viskozne tekočine po cevi, Bernoullijeva enačba, sile na telesa v tekočini, Laplace-ova enačba,  Young-ova enačba,  mehansko valovanje

TERMODINAMIKA:  kinetična teorija plinov,  entropijski zakon,  termodinamske  funkcije in termodinamsko ravnovesje sistema,  prenos toplote,  toplotni in hladilni stroji, toplotno raztezanje trdnih snovi  in kapljevin

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

-splošne osnove tehnične in naravoslovne izobrazbe.

-pridobljena sposobnost logičnega naravoslovnega in tehničnega razmišljanja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, demonstracijski poskusi med predavanji, obiski znanstvenih inštiitutov, predavanja gostujočih profesorjev iz tujine.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu  bi študenti pridobili:

-poznavanje osnov mehanike in termodinamike, ki jim omogoča uspešno kariero razvijalcev  in  raziskovalcev v industriji ali na raziskovalnih inštitutih,

-zadostno osnovno izobrazbo na področju mehanike in termodinamike, ki jim omogoča kasnejše  delovanje v visoko-tehnološki industriji.

 

Po uspešno opravljenem izpitu  naj bi bili študenti zmožni:

– uporabe osnovnih metod teoretične  mehanike in termodinamike  pri  predmetih v višjih letnikih študija elektrotehnike,

-uporabe  temeljnih   zakonov  mehanike in termodinamike  pri reševanju  splošnejših  problemov  v elektrotehniki ,

-reševanja praktičnih problemov  v elektrotehniki, ki omogoča študentom kasnejše samostojno delovanje  v industriji in na inštitutih

-reševanja kompleksnejših interdisciplinarnih problemov, ki zahtevajo znanje mehanike in termodinamike  z  uporabo analitičnih metod s področja fizike.

Temeljni viri in literatura

1. Raymond A. Serway: Physics (international edition), Sounders Golden Sunburst Series (vsakokratna nova izdaja)

2. Aleš Iglič, Veronika Kralj-Iglič: Mehanika in termodinamika, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja,

spletna izdaja  na domači strani : http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz1.html

ter v  Spletni učilnici FE: https://e.fe.uni-lj.si/login/index.php

3.T. Gyergyek, V. Kralj-Iglič, A. Iglič, M. Fošnarič: Vaje iz Fizike 1, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, vsakokratna nova izdaja je tudi na domači strani:

http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz1.html

4. J. Strnad: Fizika 1. del: Mehanika, toplota, DMFA, najnovejša izdaja

 

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411