Mehanika in toplota

Opis predmeta

MEHANIKA:  kinematika, Newtonovi zakoni, navor, izrek o kinetični in potencialni energiji, harmonično nedušeno nihanje,  dušeno nihanje, vsiljeno nihanje,  deformacija trdnih snovi, osnovne lastnosti tekočin,  opis gibanja tekočin,  pretakanje viskozne tekočine po cevi, Bernoullijeva enačba, sile na telesa v tekočini, Laplace-ova enačba,  Young-ova enačba,  mehansko valovanje

TERMODINAMIKA:  osnove inženirske  termodinamike, kinetična teorija plinov, prenos toplote,  toplotno raztezanje trdnih snovi  in kapljevin

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

-splošne osnove tehnične in naravoslovne izobrazbe.

-pridobljena sposobnost logičnega naravoslovnega in tehničnega razmišljanja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje, demonstracijski poskusi med predavanji, obiski znanstvenih inštiitutov,

predavanja gostujočih profesorjev iz tujine.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu  bi študenti pridobili:

-poznavanje osnov mehanike in termodinamike, ki jim omogoča uspešno kariero razvijalcev  in  raziskovalcev v industriji,

-zadostno osnovno izobrazbo na področju mehanike in termodinamike, ki jim omogoča kasnejše  delovanje v  industriji s področja elektrotehnike.

Po uspešno opravljenem izpitu  naj bi bili študenti zmožni:

– uporabe osnovnih metod teoretične  mehanike in termodinamike  pri  predmetih v višjih letnikih študija elektrotehnike,

-uporabe  temeljnih   zakonov  mehanike in termodinamike  pri reševanju  splošnejših  problemov  v elektrotehniki ,

-reševanja praktičnih problemov  v elektrotehniki, ki omogoča študentom kasnejše samostojno delovanje  v industriji, tudi v razvojnih oddelkih,

-reševanja kompleksnejših interdisciplinarnih problemov, ki zahtevajo znanje mehanike in termodinamike  z  uporabo analitičnih metod.

Temeljni viri in literatura

1.R. A. Serway: Physics, Sounders Golden Sunburst Series, vsakokratna nova izdaja

2.A. Iglič, V. Kralj-Iglič: Mehanika in termodinamika, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja,

spletna izdaja  na domači strani : http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz1.html

ter v  Spletni učilnici FE: https://e.fe.uni-lj.si/login/index.php

3.T. Gyergyek, V. Kralj-Iglič, A. Iglič, M. Fošnarič: Vaje iz Fizike 1, Založba FE in FRI, vsakokratna nova izdaja je tudi na domači strani : http://physics.fe.uni-lj.si/students/predavanja/zapiski_iglic_fiz1.html

4. J. Strnad: Fizika 1. del: Mehanika, toplota, DMFA, najnovejša izdaja

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411