Mehatronika

Opis predmeta

Uvod v mehatroniko: pojmi, sinteza računalništva, elektronike, elektrotehnike in strojništva.  Mehanske komponente v mehatroniki. Zajemanje in prenos merjenih veličin. Elektromehanični, pnevmatski in hidravlični izvršni elementi. Principi in snovanje vodenja mehatronskih sistemov. Inteligentno vodenje mehatronskega sistema s pomočjo programirljivih krmilnikov in mikroprocesorskih sistemov: arhitekture, programske podpore, komunikacija človek – stroj. Analiza delovanja na primerih mehatronskih sistemov različnih tipov aplikacij in moči.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Vpogled v problematiko sinergije elektrotehnike, računalništva in mehanike s stališča potrebnih inženirsko-tehničnih znanj ter praktična sinteza doseženih znanj skozi primere.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja (30 ur) ter projekti na vajah oziroma seminar (30 ur).

Predvideni študijski rezultati

Cilj predmeta je doseči naslednje rezultate:

  • opis osnovnih značilnosti splošnega mehatronskega sistema,
  • analiza delovanja na  izbranih primerih mehatronskih sistemov,
  • razlaga delovanja aktuatorskih in senzorskih podsestavov,
  • povezava znanj pri razlagi različnih mehatronskih sistemov,
  • ocena primernosti izbranega elektromehanskega aktuatorja za  specifične mehatronske naloge.

Temeljni viri in literatura

  1. V. Ambrožič: Prirejeno gradivo za predavanja
  2. Godfrey C. Onwubolu: Mechatronics – Principles and applications, Elsevier, 2005
  3. Rolf Isermann: Mechatronics systems – Fundamentals, Springer, 2005
  4. Control and Mechatronics, edited by B. M. Wilamowski and J. D. Irwin, CRC Press, 2011

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411