Merilna instrumentacija

Opis predmeta

a) zgradba merilnih instrumentov in sistemov (struktura in elementi, statične in dinamične karakteristike, vplivne veličine, analogno in digitalno prilagajanje in obdelava signalov)

b) elektronski merilni instrumenti (multimeter, analogni in digitalni elektronski osciloskop, univerzalni števec, instrument z računalnikom) z ustreznimi prilagoditvenimi vezji

c)  merilni komunikacijski vmesniki, protokoli in programska oprema

d)  virtualni merilni instrumenti in sistemi (zgradba, strojna in programska oprema)

e) Merjenje električnih veličin in ugotavljanje karakteristik merilnih pretvornikov;

f) mostična vezja in zmanjšanje vplivov motilnih in šumnih signalov;

g)  karakteristični merilni instrumenti in naprave po področjih (telekomunikacije, energetika, elektronika,..) za materiale (specifične prevodnosti, …) ter magnetna merjenja.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet uvaja osnovna znanja s področja merilne instrumentacije in merilnih sistemov. Cilji predmeta so:

a) spoznati osnovno zgradbo merilnih instrumentov in sistemov, njihovih statičnih in dinamičnih lastnosti ter odvisnost od vplivnih veličin

b) uvesti osnovne principe digitalizacije merjenih signalov v časovnem in frekvenčnem prostoru

c) spoznati programsko in strojno opremo in elemente za avtomatizacijo merilnih sistemov

d) spoznati napredne komunikacijske protokole in vmesnike 

e) analizirati vpliv električnih in elektronskih merilnih instrumentov na razmere v vezju

f) spoznati nekatere osnovne značilnosti merjenj po področjih (energetika, telekomunikacije, elektronika…,) in (magnetnih) materialov.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, laboratorijske vaje, reševanje praktičnih nalog (problemov)

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

a) razločevati in pojasniti osnovne zgradbe klasičnih, elektronskih in merilnih instrumentov podprtih z računalnikom;

b) ovrednotiti statične in dinamične lastnosti merilnih naprav v časovnem in frekvenčnem prostoru;

c) analizirati delovanje instrumentov v vezju in njihove omejitve glede na vplive okolice;

d) uporabiti napredne komunikacijske protokole in vmesnike;

e) izmeriti veličine po različnih električnih področjih (telekomunikacije, energetika, elektronika,..).

f) preizkusiti elektromagnetne lastnosti feromagnetnih materialov.

Temeljni viri in literatura

1. Morris A.S., Measurement and Instrumentation Principles, Third Edition, Oxford: Butterworth-Heinemann, 2010.

2. Bhuyan M., Intelligent Instrumentation: Principles and Applications, CRC Press, 2010.

3. Bentley, J.P., Principles of Measurement Systems (4. edition), Pearson, Prentice Hall, 2005.

4. Agrež D. in ostali, Meritve in merilna instrumentacija – laboratorijski praktikum (ver. 4), University of Ljubljana, Faculty of Electrical Engineering, 2014.

5. Tumanski S., Principles of Electrical Measurement, Taylor & Francis, CRC Press, 2006.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411