Merilne metode in merilna instrumentacija

Opis predmeta

a) merilne metode (merjenje električnih in neelektričnih fizikalnih veličin; odklonska, diferenčna in ničelna metoda; izmenjalna in zamenjalna metoda; kompenzacijska in mostična metoda; metoda analogije, štetja in ponavljanja)

b) modeliranje merilnih procesov (merilni sistemi ničtega, prvega in drugega reda; praktični primeri)

c) merilna instrumentacija (zgodovina, klasični in sodobni merilni instrumenti)

d) osnove verjetnosti in teorija informacij v merilni tehniki (uvod v teorijo pogreškov in negotovosti, uvod v porazdelitve, merilni signali)

e) računalniško vodenje meritev (uvod v avtomatizacijo meritev, digitalizacija merilnih signalov, težave in predlogi rešitev, strojna oprema, vzorčenje, analiza zajetih signalov)

f) programska oprema v merilnih procesih (uvod v uporabo programske opreme v merilnih procesih, zajemanje, obdelava in prikaz rezultatov, tipične napake)

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Merilne metode in merilna instrumentacija je študentu razširiti in poglobiti znanje o osnovnih merilnih metodah in merilni instrumentaciji. Predmet vsebuje osnovne načine modeliranja merilnih procesov. Študent spozna bistvene zahteve pri izbiri posamezne merilne instrumentacije z metrološkega stališča. Predmet obravnava načine delovanja sodobne merilne instrumentacije ter osnove verjetnosti in teorijo informacij v merilni tehniki. Pridobljeno znanje je osnova za ugotavljanje ključnih parametrov pri zagotavljanju kakovosti v industrijskih procesih. Študent se seznani z osnovami računalniškega vodenja meritev (zajemanje, obdelava in prikaz merilnih podatkov).

Metode poučevanja in učenja

V okviru predavanja so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij merilnih metod in merilne instrumentacije, skupaj s prikazom rešitev enostavnih praktičnih primerov. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino.  Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. Te so zasnovane v več delih, v katerih se študentje postopoma seznanjajo s problemom in instrumentacijo. Projektno skupino sestavljata dva ali trije študentje, ki opravijo vaje merjenja električnih veličin. Ob koncu semestra študentje poročajo o končnih rezultatih.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • Identificirati probleme iz področja merilnih metod in merilne instrumentacije na področju tehniške kakovosti
 • Razumeti ustroj sodobnih merilnih instrumentov (princip delovanja, izbira ustrezne merilne instrumentacije za določen industrijski problem)
 • Analizirati osnovne pojme iz tehniške kakovosti in predlagati rešitve
 • Izmeriti in izračunati osnovne električne veličine (tok, napetost, upornost, frekvenco, moč, …)

Reference nosilca

 1. BEGUŠ, Samo, BOJKOVSKI, Jovan, DRNOVŠEK, Janko, GERŠAK, Gregor. Magnetic effects on thermocouples. Measurement science & technology, 2014, vol. 3, no. 25, str. 1-1
 2. MIKLAVEC, Andraž, PUŠNIK, Igor, BATAGELJ, Valentin, DRNOVŠEK, Janko. A large aperture blackbody bath for calibration of thermal imagers. Measurement science & technology,  2013, vol. 2, no. 24, str. 1-8.
 3. BATAGELJ, Valentin, MIKLAVEC, Andraž, BOJKOVSKI, Jovan. Validation of calculations in a digital thermometer firmware, International journal of thermophysics, vol. 35, issue 3-4, April 2014, New York: Plenum Press, 2014, str. 681-692.
 4. ŽUŽEK, Vincencij, BATAGELJ, Valentin, DRNOVŠEK, Janko, BOJKOVSKI, Jovan. Effect of bushings in thermometric fixed-point cells. Measurement, Jan. 2016, vol. 78, str. 289-295.
 5. BATAGELJ, Valentin, ŽUŽEK, Vincencij, DRNOVŠEK, Janko, BOJKOVSKI, Jovan. A numerical and experimental investigation of the heat losses in thermometric fixed-point cells. International journal of heat and mass transfer, Jun. 2015, vol. 85, str. 321-335.

Temeljni viri in literatura

 1. Drnovšek, J.; Bojkovski, J, Pušnik, I: Merilne metode in merilna instrumentacija;skripta; Fakulteta za elektrotehniko 2014
 2. Vojislav Bego:"Mjerenje u elektrotehnici", Tehnička knjiga, 2005
 3. Morris, A.S.: Measurement and Instrumentation: Theory and Application, ELSEVIER, 2011
 4. Bentley, J.P.: Principles of Measurement Systems. izdaja. Pearson Education 2005
 5. Morris, A.S.: Measurement and Instrumentation Principles. Oxford: Butterworth-Heinemann. 2001
 6. Arun Gosh, Introduction To Measurements And Instrumentation 2Nd Ed., PHI Learning Pvt. Ltd., Aug 1, 2007

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411