Metodologija ekonomskih in družboslovnih znanosti v bioznanostih

Opis predmeta

 1. Načela in organizacija raziskovalnega dela
 • pristop in teoretična platforma raziskovalnega delu na področju;
 • formulacija raziskovalnega problema in načrt raziskovalnega dela.
 • pridobivanje podatkov in izbira metode
 • organizacija raziskovalnega dela;
 • načela znanstvenega poročanja in predstavljanja;
 1. Ekonometrična analiza podatkov
 • linearna regresija
 • multivariatna analiza
 • modeli časovnih vrst
 • modeli z diskretnimi odvisnimi spremenljivkami
 1. Operacijske raziskave in matematično modeliranje
 • optimizacijski problem
 • matematično modeliranje
 • linearno programiranje
 • osnove teorije odločanja
 • ciljno programiranje in večkriterijsko odločanje
 • Markovske verige
 • sektorsko modeliranje: deterministični in stohastični modeli
 1. Kvalitativne metode
 • pristopi in tehnike kvalitativnih metod (analiza vsebine besedil, individualni in skupinski intervjuji);
 • alternativni pristopi v kvalitativnih raziskavah: akcijsko raziskovanje, teorija akterjev in omrežij 'actor-network theory'

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj  predmeta je usposobitev za načrtovanje raziskovalnega dela in poglobitev znanja o temeljnih kvantitativnih in kvalitativnih metodah na področju ekonomskih in družboslovnih raziskav v bioznanostih.

 

Kandidat je sposoben za konceptualizacijo, organizacijo in vrednotenje raziskovalnega

dela na področju ekonomskih in družboslovnih raziskav v bioznanostih. Kandidati lahko spoznane metode aplicirajo na različnih

raziskovalnih vprašanjih in so sposobni nadaljnjega samostojnega poglabljanja

metodološkega znanja.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje
 • Seminar

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Predviden študijski rezultat je usposobitev kandidata za pristop k raziskovalnemu delu in izbiri metod na širšem področju ekonomskih in družboslovnih raziskav v bioznanostih.

 

Temeljni viri in literatura

 • Hennink, M, I. Hutter, A. Bailey. 2020. Qualitative research methods. Sage; Los Angeles
 • Ethridge, D. 2004. Research methodology in applied economics. 2.izd., Blackwell: Ames
 • Gujarati, N. 2012. Basic Econometrics. 12th ed. McGraw Hill, Boston
 • Zadnik Stirn, L. 2001. Metode operacijskih raziskav za poslovno odločanje. Littera Picta, Ljubljana

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411