Metodologija ekonomskih in družboslovnih znanosti v bioznanostih

Opis predmeta

 1. Načela in organizacija raziskovalnega dela
 • pristop in teoretična platforma raziskovalnega delu na področju;
 • formulacija raziskovalnega problema in načrt raziskovalnega dela.
 • pridobivanje podatkov in izbira metode
 • organizacija raziskovalnega dela;
 • načela znanstvenega poročanja in predstavljanja;
 1. Ekonometrična analiza podatkov
 • linearna regresija
 • multivariatna analiza
 • modeli časovnih vrst
 • modeli z diskretnimi odvisnimi spremenljivkami
 1. Operacijske raziskave in matematično modeliranje
 • optimizacijski problem
 • matematično modeliranje
 • linearno programiranje
 • osnove teorije odločanja
 • ciljno programiranje in večkriterijsko odločanje
 • Markovske verige
 • sektorsko modeliranje: deterministični in stohastični modeli
 1. Kvalitativne metode
 • pristopi in tehnike kvalitativnih metod (analiza vsebine besedil, individualni in skupinski intervjuji);
 • alternativni pristopi v kvalitativnih raziskavah: akcijsko raziskovanje, teorija akterjev in omrežij 'actor-network theory'

Cilji in kompetence

Cilj  predmeta je usposobitev za načrtovanje raziskovalnega dela in poglobitev znanja o temeljnih kvantitativnih in kvalitativnih metodah na področju ekonomskih in družboslovnih raziskav v bioznanostih.

 

Kandidat je sposoben za konceptualizacijo, organizacijo in vrednotenje raziskovalnega

dela na področju ekonomskih in družboslovnih raziskav v bioznanostih. Kandidati lahko spoznane metode aplicirajo na različnih

raziskovalnih vprašanjih in so sposobni nadaljnjega samostojnega poglabljanja

metodološkega znanja.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja
 • Vaje
 • Seminar

Predvideni študijski rezultati

Znanje in razumevanje:

Predviden študijski rezultat je usposobitev kandidata za pristop k raziskovalnemu delu in izbiri metod na širšem področju ekonomskih in družboslovnih raziskav v bioznanostih.

 

Reference nosilca

Emil Erjavec

 1. ŠUMRADA, Tanja, KMECL, Primož, ERJAVEC, Emil. Do the EUʼs Common agricultural policy funds negatively affect the diversity of farmland birds? : evidence from Slovenia. Agriculture, Ecosystems & environment. 2021, vol. 306, art. 107200, str. 1-14, [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
 2. ERJAVEC, Emil, VOLK, Tina, REDNAK, Miroslav, CIAIAN, Pavel, LAZDINIS, Marius. Agricultural policies and European Union accession processes in the Western Balkans : aspirations versus reality. Eurasian geography and economics. 2021, vol. 62, no. 1, str. 46-75, ilustr. ISSN 1538-7216. [JCR, SNIP, WoS ]
 3. KRANJAC, David, ZMAIĆ, Krunoslav, GRGIĆ, Ivo, SALAMON, Petra, ERJAVEC, Emil. Accession impact and outlook for Croatian and EU crop and livestock markets. Spanish journal of agricultural research. 2020, vol. 18, no. 1, str. 1-13, [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
 4. RAC, Ilona, ERJAVEC, Karmen, ERJAVEC, Emil. Does the proposed CAP reform allow for a paradigm shift towards a greener policy?. Spanish journal of agricultural research. 2020, vol. 18, no. 3, str. 1-14, [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
 5. ERJAVEC, Karmen, ERJAVEC, Emil. The noble or sour wine : European Commissionʼs competing discourses on the main CAP reforms. Sociologia ruralis : journal of the European society for rural sociology. [Print ed.]. 2020, vol. 60, no. 3, str. 661-679. [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
 6. ŠUMRADA, Tanja, LOVEC, Marko, JUVANČIČ, Luka, RAC, Ilona, ERJAVEC, Emil. Fit for the task? Integration of biodiversity policy into the post-2020 Common Agricultural Policy : illustration on the case of Slovenia. Journal for nature conservation. 2020, vol. 54, art. no. 125804, str. 1-11, [JCR, SNIP, WoS, Scopus]
 7. ERJAVEC, Emil, VOLK, Tina, REDNAK, Miroslav, RAC, Ilona, ZAGORC, Barbara, MOLJK, Ben, ŽGAJNAR, Jaka. Interactions between European agricultural policy and climate change : a Slovenian case study. Climate policy. 2017, vol. 17, no. 8, str. 1014-1030. ISSN 1469-3062. [JCR, SNIP, WoS]
 8. ERJAVEC, Karmen, ERJAVEC, Emil. Greening the CAP – just a fashionable justification? : a discourse analysis of the 2014-2020 CAP reform documents. Food Policy. [Print ed.]. 2015, vol. 51, str. 53-62. [JCR, SNIP, WoS ]
 9. ERJAVEC, Emil, LOVEC, Marko. Research of European Unionʹs Common Agricultural Policy : disciplinary boundaries and beyond. European review of agricultural economics. 2017, vol. 44, no. 4, str. 732-754. [JCR, SNIP, WoS]
 10. ERJAVEC, Emil, VOLK, Tina, RAC, Ilona, KOŽAR, Maja, PINTAR, Marjeta, REDNAK, Miroslav. Agricultural support in selected Eastern European and Eurasian countries. Post-communist economies. 2017, vol. 29, no. 2, str. 216-231. [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

Temeljni viri in literatura

 • Hennink, M, I. Hutter, A. Bailey. 2020. Qualitative research methods. Sage; Los Angeles
 • Ethridge, D. 2004. Research methodology in applied economics. 2.izd., Blackwell: Ames
 • Gujarati, N. 2012. Basic Econometrics. 12th ed. McGraw Hill, Boston
 • Zadnik Stirn, L. 2001. Metode operacijskih raziskav za poslovno odločanje. Littera Picta, Ljubljana

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411