Metrologija in kakovost sistemov

Opis predmeta

Mednarodna standardizacija in kompatibilnost proizvodov, storitev in procesov za regulirano in neregulirano področje: osnovni principi metroloških sistemov in standardizacije, organizacija akreditacijske službe, sistemi certificiranja, pregled evropske tehniške zakonodaje, kontrola in analiza delujočih sistemov kakovosti, ISO in EN standardi, osnovna znanja s področja priprave laboratorijev;

Razvoj, fizikalne osnove in realizacija osnovnih SI enot, fizikalne konstante, hierarhična organizacija metroloških sistemov;

Mednarodna kompatibilnost, razvoj metrologije, elementi formalne teorije merjenj, simbolična reprezentacija, informacijska vsebina, teorija merjenj, analiza merilnih pogreškov in merilne negotovosti, klasifikacija pogreškov;

Kalibracija, etaloni, osnove kvantne metrologije, referenčni materiali, procesiranje in vrednotenje merilnih rezultatov, preskušanje, parametri merilnih sistemov; Kontrola kakovosti, zagotavljanje kakovosti, celovito zagotavljanje kakovosti, cena kakovosti, cena ne-kakovosti, organizacijska znanja, poslovne funkcije in procesi, vodenje upravljanja, odločanje, koordinacija, sistemi in tehnike planiranja, informacijski sistemi za kakovost, kakovost proizvodov in storitev; Spoznavanje modernih tehnik zagotavljanja kakovosti s primeri medlaboratorijskih primerjav, ocen tveganja pri analizi preskusnih postopkov in pripravi optimalnega eksperimenta;

Postopek sprejemanja novih standardov na področju medicinske instrumentacije (postopki, klinične validacije, analiza tveganja);

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je seznaniti in usposobiti kandidate z znanji o doseganju celovite kakovosti sistemov, od presoje in certificiranja sistemov, obravnavanje tehniške kakovosti, in spoznavanja orodij za doseganje uspehov. Študent pridobi znanje o metrologiji fizikalnih, kemijskih in fizioloških veličin, o principih in prevladujočih tehniških praksah pri merjenju in analizi rezultatov in merilnih negotovosti. Kandidat se spozna tudi z zanesljivostjo, varnostjo, gospodarnostjo in energetsko učinkovitostjo, zakonodajo in okoljsko problematiko vezano na kakovost.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s praktičnimi primeri, seminar, samostojno delo

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– razložiti in interpretirati osnovne pojme s področja tehniške infrastrukture s poudarkom na metrologiji

– načrtovati in izvesti konkretno tehniško delo na področju preskušanja, laboratorijskega dela za zagotavljanje kakovosti in varnosti

–  pripraviti in ovrednotiti optimalni eksperiment

– orisati in vzpostavitvi celovito vodenje kakovosti sistemov

– razlikovati kakovosti po področjih (pravo, proizvodi, ljudje in okolje)

Temeljni viri in literatura

[1] Pham D T, Oztemel E (1996) Intelligent Quality Systems. Springer-Verlag, Berlin

[2]  Montgomery D C (2001) Introduction to Statistical Quality Control, 4. th edn. John Wiley & Sons Inc, New York

[3]  Marlow A J (2005) Quality control for Technical Documentation, Amazon

[4]  Regtien P P L (2004) Measurement Science for Engineers. Sterling: Kogan Page Science, London

[5] www.sist.si, www.iso.org, www.iec.ch, www.iecee.org, www.cenelec.org, www.itu.int,  www.cenorm.be, www.gov.si/sa, www.ilac.org, www.mirs.si, www.euramet.eu, www.wto.org, www.ansi.org, http://ts.nist.gov, www.conformityassessment.org, www.wssn.net, www.oiml.org, www.asq.org, http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411