Mobilni in brezžični sistemi

Opis predmeta

Predstavitev mobilnih komunikacijskih sistemov (pregled področja, razlike med brezžičnim in mobilnim konceptom, zgodovinski pregled komercialnih sistemov, smernice razvoja). Posebnosti razširjanja elektromagnetnega valovanja v primeru mobilnih storitev (načini razširjanja, razširjanje v tipičnih pogojih uporabe mobilnih storitev (N-LOS), presihanje, empirični modeli razširjanja signalov, načrtovanje pokritosti). Celični sistemi (kapaciteta omrežij, delitev spektra, predaja zveze, sistemske motnje v celičnih sistemih, načrtovanje, metode za izboljšanje kapacitete in zmanjšanje motenj). Digitalne mobilne komunikacije (digitalni način prenosa podatkov, izbor modulacijskih postopkov za mobilne storitve, BER, kanalno kodiranje). Souporaba virov (časovni, frekvenčni, kodni in prostorski sodostop,  hibridni sistemi, kapaciteta omrežja, trunking). Arhitektura komercialnih brezžičnih mobilnih sistemov in standardizacija (GSM, 3GPP; UMTS, WCDMA, LTE, LTE Advanced, smernice razvoja; WiFi, WiMAX; nosilci storitev in signalizacija, posebnosti arhitektur). Mobilne storitve (govor, sporočila, prenos podatkov, zlivanje storitev, povsem-IP omrežja, IMS).

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnov delovanja ter posebnosti posameznih gradnikov brezžičnih mobilnih komunikacijskih sistemov. Seznanjanje z namenskimi modeli razširjanja valovanja za načrtovanje pokritosti in dometa mobilnih komunikacijskih sistemov. Obvladovanje, ideja in pomen celičnih komunikacijskih sistemov. Poznavanje sistemov za sodostop uporabnikov do skupnega spektralnega področja. Poznavanje javnih in zasebnih brezžičnih omrežij in standardov. Poznavanje mehanizmov za zagotavljanje klasičnih in multimedijskih mobilnih storitev.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s teoretičnimi izhodišči in praktično naravnane laboratorijske vaje z možnostjo dela v skupini.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti usposobljeni za:

  1. Razumevanje osnovnih načel celičnih omrežij.
  2. Uporabo in ovrednotenje izbranih modelov razširjanja valovanja v brezžičnih omrežjih.
  3. Poznavanje in  ovrednotenje značilnih lastnosti izbranih digitalnih modulacijskih postopkov.
  4. Analizo in ovrednotenje načrtovanja ponovne uporabe frekvenčnega spektra.
  5. Modeliranje in načrtovanje brezžičnega komunikacijskega sistema.
  6. Načrtovanje in ovrednotenje pokritosti brezžičnega sistema.
  7. Izbiro primerne metode raznolikosti za izboljšanje delovanja izbranega komunikacijskega sistema.
  8. Poznavanje osnovnih gradnikov po posameznih generacijah mobilnih omrežij.

Temeljni viri in literatura

1. Shankar, P. M., Introduction to wireless systems, New York : J. Wiley, 2002

2. HERCOG, D., Telekomunikacijska omrežja, Ljubljana, Slovenija: Pasadena, 2013.

3. Molisch, A. F., Wireless Communications, 2nd ed., Chichester, UK: J. Wiley, 2011.

4. Poikselka, Mayer, Khartabil, The IMS: IP Multimedia Concepts and Services in the Mobile Domain, Chichester, UK: J. Wiley, 2004

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411