Mobilnost in internet snovi

Opis predmeta

Značilnosti mobilnih sistemov (razpoložljiv radijski spekter, pokrivanje s celicami, kapaciteta radijskega kanala, upravljanje mobilnosti).

Komercialna mobilna omrežja 2G, 3G in 4G (arhitekture omrežij, posebnosti sodostopa, razvoj jedra, vzpostavljanje povezav, zagotavljanje varnosti).

Potrebe interneta stvari po povezljivosti (razvoj mobilnih omrežij v smeri IoT, posebnosti komunikacije IoT, omrežja LTE-M, SigFox, LoRa primeri).

Komunikacijska omrežja za kritično infrastrukturo (namenska omrežja nacionalnega pomena brez prekinitev).

Lokalna brezžična omrežja WLAN (različice 802.11b/g/n/ac/ad, načrtovanje in upravljanje omrežij, zagotavljanje QoS in varnosti).

Brezžična senzorska omrežja na kratke razdalje (Bluetooth, ZigBee, RFID, NFC in druga).

Storitvena področja interneta stvari (pametna mesta, inteligentne stavbe, lokacijske storitve, cestna telematika, zdravstvo, energetika).

Cilji in kompetence

Izbirni predmet podaja sistematičen pregled mobilnih tehnologij ter pripadajočih storitev s področja interneta stvari s poudarkom na razumevanju značilnosti, temeljih delovanja ter razvojnih možnostih. Primeren je za zainteresirane študente vseh smeri.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. E-izobraževanje. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Razumevanje delovanja mobilnih, lokalnih in osebnih brezžičnih omrežij ter njihova uporaba na storitvenih področjih interneta stvari.

Reference nosilca

  1. VODOPIVEC, Samo, BEŠTER, Janez, KOS, Andrej. A multihoming clustering algorithm for vehicular ad hoc networks. International journal of distributed sensor networks, ISSN 1550-1477. [Online ed.], 2014, vol. 2014, str. 1-8.
  2. UMBERGER, Mark, HUMAR, Iztok, KOS, Andrej, GUNA, Jože, ŽEMVA, Andrej, BEŠTER, Janez. The integration of home-automation and IPTV system and services. Computer standards & interfaces, ISSN 0920-5489. [Print ed.], Jun. 2009, vol. 31, no. 4, str. 675-68.
  3. PUSTIŠEK, Matevž, DOLENC, Dejan, KOS, Andrej. LDAF : low-bandwidth distributed applications framework in a use case of blockchain-enabled IoT devices. Sensors. May-2 2019, iss. 10, 2337, str. 1-15, ilustr. ISSN 1424-8220. DOI: 10.3390/s19102337. [COBISS.SI-ID 12534612]
  4. QIAN, Yongfeng, JIANG, Yingying, CHEN, Jing, ZHANG, Yu, SONG, Jeungeun, ZHOU, Ming, PUSTIŠEK, Matevž. Towards decentralized IoT security enhancement : a blockchain approach. Computers & electrical engineering. Nov. 2018, vol. 72, str. 266-273, ilustr. ISSN 0045-7906. DOI: 10.1016/j.compeleceng.2018.08.021. [COBISS.SI-ID 12456020]
  5. PUSTIŠEK, Matevž, ŠTEFANIČ JUŽNIČ, Leon, KOS, Andrej. Blockchain support in IoT platforms. The IPSI BgD transactions on internet research. [Print ed.]. Jan. 2018, vol. 14, no. 1, str. 13-20, ilustr. ISSN 1820-4503. [COBISS.SI-ID 11938132]

Temeljni viri in literatura

Sauter, M., From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, John Wiley & Sons, Chichester, 2014

2. Chilamkurti, N., Next-Generation Wireless Technologies: 4G and Beyond, Springer-Verlag London, 2013

3. Gratton, D. A., The Handbook of Personal Area Networking Technologies and Protocols, Cambridge University Press, New York, 2013

4. Balani, N., Enterprise IoT: A Definitive Handbook, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015

5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411