Modul B: Programiranje vgrajenih sistemov

Opis predmeta

Predmet se navezuje na »64136 Načrtovanje vgrajenih sistemov«

1) Osnovni pojmi in problemi: Večopravilnost, izvajanje programa v realnem času, problem hkratnega dostopa do skupnih enot, problem usklajene komunikacije.

2) Načelo časovnega rezinjenja in posledice: Oblikovanje časovnih rezin, ocena zmogljivosti, praktična izvedba na nivoju zbirnika oziroma na nivoju programskega jezika C, večskladovne podatovne strukture, prekinitve, izračun odzivnega časa sistema.

3) Sinhronizacija in arbitraža: Cevovodne podatkovne strukture, medpomnilniki, semaforji, programski atomi.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Razumeti problematiko programiranja vgrajenih sistemov: zahteve po sočasnem izvajanju večih opravil in hkrati zahteve po izvajanju v realnem času. Osvojiti osnovne tehnike programiranja časovnih rezin in reševati tipične sinhronizacijske probleme. Pridobiti praktične izkušnje pri delu v laboratoriju na lastni strojni opremi, ki je bila izdelana v okviru vezanega predmeta 64136.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vodena diskusija, laboratorijsko skupinsko delo, samostojno seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:

  • izračunati najdaljši čas izvajanja za napisano funkcijo v jeziku C
  • izračunati maksimalne potrebe po skladu za poljubno programsko C kodo
  • izbrati primerno upravljalsko shemo za kopico
  • izračunati razvrstljivost za poljuben podan problem prioritetnega razvrščanja
  • ugotoviti potencialno mrtvo ali neskončno pad situacijo
  • uporabiti sinhronizacijske primitive in semaforje

Temeljni viri in literatura

1. PUHAN, Janez, TUMA, Tadej. Uvod v mikrokrmilniške sisteme : zgradba in programiranje. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, cop. 2011. III, 206 str.

2. Večje število PDF datotek s področja mikrokrminliške družine Arduino Due. Ustrezne spletne povezave na posodobljen seznam datotek se sproti objavlja na spletnih straneh predmeta.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411