Modul B: Programiranje vgrajenih sistemov

Opis predmeta

Predmet se navezuje na »64136 Načrtovanje vgrajenih sistemov«

1) Osnovni pojmi in problemi: Večopravilnost, izvajanje programa v realnem času, problem hkratnega dostopa do skupnih enot, problem usklajene komunikacije.

2) Načelo časovnega rezinjenja in posledice: Oblikovanje časovnih rezin, ocena zmogljivosti, praktična izvedba na nivoju zbirnika oziroma na nivoju programskega jezika C, večskladovne podatovne strukture, prekinitve, izračun odzivnega časa sistema.

3) Sinhronizacija in arbitraža: Cevovodne podatkovne strukture, medpomnilniki, semaforji, programski atomi.

Cilji in kompetence

Razumeti problematiko programiranja vgrajenih sistemov: zahteve po sočasnem izvajanju večih opravil in hkrati zahteve po izvajanju v realnem času. Osvojiti osnovne tehnike programiranja časovnih rezin in reševati tipične sinhronizacijske probleme. Pridobiti praktične izkušnje pri delu v laboratoriju na lastni strojni opremi, ki je bila izdelana v okviru vezanega predmeta 64136.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vodena diskusija, laboratorijsko skupinsko delo, samostojno seminarsko delo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:

  • izračunati najdaljši čas izvajanja za napisano funkcijo v jeziku C
  • izračunati maksimalne potrebe po skladu za poljubno programsko C kodo
  • izbrati primerno upravljalsko shemo za kopico
  • izračunati razvrstljivost za poljuben podan problem prioritetnega razvrščanja
  • ugotoviti potencialno mrtvo ali neskončno pad situacijo
  • uporabiti sinhronizacijske primitive in semaforje

Reference nosilca

1. TUMA, Tadej, BÜRMEN, Arpad. Circuit simulation with SPICE OPUS : theory and practice, (Modeling and simulation in science, engineering and technology). Boston; Basel; Berlin: Birkhäuser, cop. 2009.

2. PUHAN, Janez, BÜRMEN, Arpad, TUMA, Tadej, FAJFAR, Iztok.  Teaching assembly and C language concurrently. Int. J. Electr. Eng. Educ., Apr. 2010, vol. 47, no. 2, str. 120-131,

3. OLENŠEK, Jernej, BÜRMEN, Arpad, PUHAN, Janez, TUMA, Tadej. Automated analog electronic circuits sizing. V: QING, Anyong. Differential evolution : fundamentals and applications in electrical engineering. [Piscataway]: IEEE Press; Singapore: J. Wiley & Sons, cop. 2009, str. [353]-367.

4. BÜRMEN, Arpad, OLENŠEK, Jernej, TUMA, Tadej. Mesh adaptive direct search with second directional derivative-based Hessian update. Computational optimization and applications, ISSN 0926-6003. [Print ed.], Dec. 2015, vol. 62, no. 3, str. 693-715.

5. KORINŠEK, Gašper, DERLINK, Maja, VIRANT-DOBERLET, Meta, TUMA, Tadej. An autonomous system of detecting and attracting leafhopper males using species- and sex-specific substrate borne vibrational signals. Computers and electronics in agriculture, ISSN 0168-1699. [Print ed.], 2016, vol. 123, str. 29-39.

Temeljni viri in literatura

1. PUHAN, Janez, TUMA, Tadej. Uvod v mikrokrmilniške sisteme : zgradba in programiranje. 2. dopolnjena izd. Ljubljana: Založba FE in FRI, cop. 2011. III, 206 str.

2. Večje število PDF datotek s področja mikrokrminliške družine Arduino Due. Ustrezne spletne povezave na posodobljen seznam datotek se sproti objavlja na spletnih straneh predmeta.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411