Modul C: Elektroenergetika

Opis predmeta

Vloga in osnovne značilnosti elektroenergetskih sistemov, osnove delovanja prenosnih in distribucijskih elektroenergetskih sistemov ter povezava z generatorji in elektrarnami.

Osnove tehničnih značilnosti najpomembnejših procesov pretvarjanja v električno energijo: vodna energije, energija premoga, energija plina, energija nafte, jedrska energija, energija vetra, energija sonca.

Potrebe po energiji, značilnosti odjema električne energije, smotrna raba energije, vloga energije v družbi, vplivi proizvodnje električne energije na okolje.

Aktualna problematika: zanesljivost dobave električne energije, načrtovanje elektroenergetskih sistemov, vzdrževanje elektroenergetskih sistemov, nove tehnologije proizvodnje, prenosa, razdeljevanja in porabe električne energije, okoljevarstvena vprašanja.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je prikazati slušateljem potrebe po pretvarjanju v električno energijo, ki v svetu raste in še posebej raste v manj razvitih državah.

Študentje bodo pridobili osnovna znanja na področju oskrbe z električno energijo ter prenosa in razdeljevanja električne energije. Posebej poudarjeni bodo vidiki varovanja okolja pri zagotavljanju pokrivanja porabe. Posebna pozornost bo namenjena obnovljivim virom energije, kot so veter, voda, sonce, biomasa, in tudi učinkoviti rabi energije.

Študentje bodo spoznali praktične primere in probleme povezane z obnovljivimi viri.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo zmožen:

– oceniti, kakšne so potrebe po energiji in kakšne so potrebe po električni energiji,

– izračunati, koliko  električne energije se dobi iz primarnih virov energije,

– oceniti, kakšne so posledice pretvarjanja energije na okolje,

– oceniti, kako se energija prenaša in razdeljuje med odjemalce,

– rešiti osnovne probleme na področju elektroenergetike, kar zajema naslednja področja: klasične in napredne tehnologije ter njihov vpliv na kakovost energije.

Temeljni viri in literatura

1. H. J. Wagner, J. Mathur, Introduction to hydro energy systems, Springer, 2011

2. B. Sorensen, Renewable Energy, Fourth Edition, Elsevier Inc., 2010

3. Solar Energy Engineering, Elsevier Inc., 2009

4. Renewable Energy Conversion, Transmission and Storage, Elsevier Inc., 2007

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411