Modul D: Svetovni splet

Opis predmeta

 1. Zgodovina in razvoj interneta in spleta
 2. Osnovni princip komunikacije odjemalec-strežnik (internetni protokoli, HTTP)
 3. Osnove administracije strežnikov (namestitev, upravljanje, varnostni mehanizmi)
 4. Varnostni mehanizmi v spletu (avtentikacija, certifikati, protokol HTTPS)
 5. Tehnologije na strežniški strani (PHP, ASP, CGI,  dostop do podatkovnih baz, javanski servleti)
 6. Tehnologije na strani odjemalca (spletni brskalnik, HTML, CSS, skriptni jeziki, DOM, AJAX, ogrodja in programske knjižnice)
 7. Spletne storitve in tehnologije za semantično izmenjavo podatkov (XML, XSLT, JSON, SOAP, WSDL)
 8. Delovanje spletnih blog-ov, forum-ov, wikipedij, družbenih omrežij, tehnologije RSS
 9. Mobilni splet (WAP, WML, odzivni splet).
 10. Varnost na spletu in spletni napadi (napadi na strežnik, napadi na odjemalca, socialni inženiring)

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnovnih principov spletnih tehnologij, tako na strežniški strani, kot tudi na strani odjemalcev. Učenje spletnih jezikov, potrebnih za predstavitev in prikazovanje vsebin, ter spoznavanje programskih tehnologij, ki omogočajo dinamično ustvarjanje vsebin. Spoznavanje osnovnih principov opisovanja in iskanja  spletnih vsebin ter storitev.  Spoznavanje formatov spletnih (večpredstavnih) vsebin in iz njih izhajajočih tehničnih zahtev za prenos vsebin ter izvedbo spletnih storitev.  Prilagajanje vsebin stacionarnim in mobilnim terminalom.  Poznavanje spletne varnosti in različnih tipov napadov na spletu.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja s praktičnimi demonstracijami, laboratorijske vaje in izdelava samostojnega projekta pod mentorstvom asistenta.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • opisati osnovne lastnosti spletnih protokolov,
 • opisati mehanizem delovanja strežnikodjemalec,
 • uporabiti razpoložljiva orodja in ogrodja za razvoj in urejanje spletnih vsebin,
 • razviti preprosto programsko rešitev, ki vključuje programsko kodo na strežniški in odjemalski strani,
 • opisati različne vrste škodljive programske kode in kibernetskih napadov ter načinov zaščite pred njimi,
 • opisati postopke načrtovanja in preverjanja uporabniške izkušnje na spletu.

Reference nosilca

 1. SODNIK, Jaka, KOS, Andrej. Mobilni splet. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2012, letn. 79, št. 5, str. 225-230.
 2. JAKUS, Grega, JEKOVEC, Matija, TOMAŽIČ, Sašo, SODNIK, Jaka. New technologies for web development. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-585 [Slovenska tiskana izd.], 2010, letn. 77, št. 5, str. 273-280.
 3. SODNIK, Jaka. Towards mobile web. V: 2nd International Conference on Information Society Technology and Management, Kopaonik, 29. 2. – 3. 2012. KONJOVIĆ, Zora (ur.). ICIST 2012. Belgrade: Association for Information Systems and Computer Networks, 2012, str. 218-222.
 4. JAKUS, Grega, SODNIK, Jaka, TOMAŽIČ, Sašo. The design of E-speranto – a computer language for recording multilingual texts on the web. Journal of web engineering, ISSN 1540-9589, Jun. 2012, vol. 11, no. 4, str. 317-336.
 5. JAKUS, Grega, SODNIK, Jaka, TOMAŽIČ, Sašo. The architectural design of a system for interpreting multilingual web documents in E-speranto. Journal for universal computer science, ISSN 0948-6968, 2011, vol. 17, no. 3, str. 377-398.

Temeljni viri in literatura

 1. Jackson, Jeffrey, C. »Web technologies: a computer science perspective«, 2006, 574 str.,  ISBN: 0-13-185603-0.
 2. Deitel, P. J., Deitel H. M., »Internet & World Wide Web: how to program (Fourth Edition)«, 2008, 1373 str., ISBN: 0-13-175242-1.
 3. W3Schools Online Web Tutorials, http://www.w3schools.com/.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411