Modul D: Varne komunikacije

Opis predmeta

Uvod: zgodovina vede o šifriranju od antike do danes. Varnostna tveganja in glavni cilji pri zagotavljanju varnosti komunikacij: tajnost/zasebnost, avtentičnost, verodostojnost in neovrgljivost.

Simetrični šifrirni postopki: substitucijsko in transpozicijsko šifriranje ter standardni algoritmi DES in AES.

Asimetrični šifrirni algoritem RSA in Diffie-Helman protokol za varno izmenjavo ključev.

Algoritmi za digitalni podpis in zgoščevalne funkcije.

Digitalna potrdila in upravljanje z javnimi ključi.

Varnost komunikacij na Internetu, standardni algoritmi in protokoli po plasteh od fizičnega do aplikacijskega sloja.

Varnost radijskih komunikacij, pregled  varnostnih mehanizmov WLAN in v mobilnih sistemih GSM , TETRA, UMTS in LTE.

Cilji in kompetence

Pridobitev osnovnih znanj o varnostnih mehanizmih, ki se uporabljajo z namenom varovanja informacij.

Učenje in uporaba standardnih šifrirnih algoritmov in protokolov.

Predmet podaja ustrezna znanja za  uporabo varnostnih mehanizmov na  različnih plasteh splošnega telekomunikacijskega modela.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

  • razvrstiti temeljne vidike komunikacijske varnosti,
  • opisati osnovne šifrirne postopke,
  • preizkusiti standardne šifrirne postopke,
  • izračunati preproste primere šifriranja podatkov,
  • razlikovati različno uporabo šifrirnih ključev,
  • preveriti stopnjo zaščite v izbranem komunikacijskem sistemu.

Reference nosilca

  1. Varno komuniciranje  v TETRA,  študija v okviru CRP Načrtovanje sodobnega digitalnega mobilnega sistema TETRA za MORS,  Ljubljana 2008.

            Security in TETRA,  workpackage inside the Slovenian research project Design of advanced digital mobile system TETRA for MDRS, Ljubljana 2008.

        2. Sodelovanje na projektu (2004-2006):  VIKING – varna informacijsko-komunikacijska infrastruktura naslednje generacije, projekt Ministrstva za obrambo, Ljubljana     2006.                                                                              VIKING – secure information –communication infrastructure of next generation, project of Ministry of defence, Ljubljana 2006.

        3. UMEK  Anton, ŠTULAR Mitja, TOMAŽIČ Sašo. Multiple access techniques. Encyclopedia of wireless and mobile communications. Boca Raton; New York: Taylor & Francis Group:     Auerbach Publications,  cop. 2008, vol. 2, str. 900-910.

      4. UMEK, Anton, TOMAŽIČ, Sašo, KOS, Anton. Wearable training system with real-time biofeedback and gesture user interface. Personal and ubiquitous computing, ISSN 1617-4909, 2015, vol. 19, no. 7 , 989-998.

    5. Umek, Anton, and Anton Kos. "The Role of High Performance Computing and Communication for Real-Time Biofeedback in Sport." Mathematical Problems in Engineering 2016 (2016).

Temeljni viri in literatura

1. Anton Umek: Varne komunikacije, študijsko gradivo 2011/2012.

 http://www.lkn.fe.uni-lj.si/gradiva/VarKom/Varne_komunikacije.pdf
2. Sašo Tomažič: Varnost informacijsko komunikacijskih sistemov, 2013, spletno gradivo VIKS.pdf

3. Man Young Rhee: Wireless Mobile Internet Security, 2nd. Edition, Wiley 2013.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411