Modul E: Alternativni viri električne energije in energetski trgi

Opis predmeta

Tehnologija pretvorbe različnih oblik energije v električno energijo (energija vetra, geotermalna energija, energija iz odpadkov, energija iz biomase, vodikova tehnologija, gorivne celice, sončna energija), načini shranjevanja energije, primerjava s tehnologijami pretvorbe energije nekonvencionalnih virov v električno energijo, izkoristki pretvorbe energije v električno energijo, vpliv tehnologij na varovanje okolja.

Deregulacija elektrogospodarstva in prestrukturiranje podjetij, pravni okvir trga z energijo, organizacija in tipi trga, udeleženci trga, regulatorni okvir, borza, borzni instrumenti, vrsta trgov: sprotni, urni, srednje- in dolgoročni trg, trg odstopanj, trg sistemskih storitev, terminski posli, terminske pogodbe, opcije in finančni inštrumenti, način poravnave finančnih inštrumentov, tveganja na trgu, njihovo merjenje in obvladovanje, mehanizmi varovanja tveganj, tržna moč, strategije proizvajalcev, ponudbe proizvajalcev, načrtovanje in optimizacija obratovanja proizvodnih enot ponudnika, napoved cene električne energije, vozni redi in obračun odstopanj, strategije dobavitelja, optimizacija njegovega portfelja, pogoji za dobavo in odjem energije, sistem meritev in  obračun energije, zamenjava dobavitelja, struktura cene.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti se bodo seznanili s tehnologijami pridobivanja električne energije iz alternativnih virov in primerjavo s konvencionalnimi načini. Poudarek je na tehnologijah, načinu pretvorbe energij v električno energijo. Študentje bodo spoznali tehnične, ekonomske in okoljevarstvene vplive tehnologij pridobivanja električne energije iz alternativnih virov.

Študenti se pri predmetu spoznajo z modeli trga, ki povezujejo električno in ostale vrste energije. Spozna mehanizme trga, vloge udeležencev na trgu ter strategije prodaje in nakupa energije. Posebej se seznani z obvladovanjem tveganj s pomočjo finančnih inštrumentov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje za utrjevanje pridobljenega znanja. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo zmožen:

– skicirati procese tehnologij pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov v primerjavi s pridobivanjem iz konvencionalnih virov,

– izračunati količine električne energije pridobljene iz posameznega vira s poznavanjem izkoriščenosti in faktorjev, ki vplivajo na spremenljivost energentov,

– reševati probleme povezane z močjo in energijo vetra, sonca, biomase in geotermalnih virov,

– interpretirati trg z električno energijo,

– razločevati in kritično ovrednotiti mehanizme na trgu z električno energijo.

Temeljni viri in literatura

  1. E. F. Fuchs, l. M. A.S. Masoum, Power Conversion of Renewable Energy Systems, Springer, 2011
  2. Sorensen, B., Renewable Energy, Third Edition, Academic Press 2004
  3. Farret, F.A., Integration of Alternative Sources of Energy, Wiley-IEEE Press 2006
  4. Ilič, M., Galiana, F., Fink, L., Power System Restructuring Engineering and Economics, Kluwer Academic Publishers, 1998.
  5. Kirschen D., Strbac G.: Power System Economics: Introduction; Wiley, 2000.
  6. Stoft, S.: Power System Economics: Designing Markets for Electricity: Wiley, 2002.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411