Modul E: Energetika

Opis predmeta

Vloga izkoriščanja energetskih virov pri razvoju civilizacije in družbe, globalni pogled na problematiko oskrbe z energijo, razdelitev energetskih virov in osnovne energetske pretvorbe, konvencionalni viri energije (premog, nafta, plin, vodne sile,  jedrska energija, les), za vsakega od virov: nastanek in osnovne značilnosti, osnovni fizikalni principi in tehnologija izkoriščanja, svetovni potenciali, izkoristki, osnovni ekonomski kazalci izkoriščanja, trend porabe, zaloge in poraba v Sloveniji.

Nekonvencionalni viri energije (energija sonca, vetra, bibavice, odpadkov, šote, biomase, fuzije, vodikova tehnologija, direktne termične pretvorbe v električno energijo, termoionske pretvorbe, magnetohidrodinamski generatorji). Za vsakega od virov:nastanek in osnovne značilnosti, osnovni fizikalni principi in tehnologija izkoriščanja, svetovni potenciali, izkoristki, osnovni ekonomski kazalci izkoriščanja, trend porabe, zaloge in poraba v Sloveniji.

Dileme in tehnične težave zadovoljevanja energetskih potreb z energijo iz sonaravnih virov, vpliv energetskih pretvorb na okolje, ekonomsko ovrednotenje zadovoljevanja energetskih potreb, pogled v prihodnost

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmete Energetika je ustvariti širši pogled na problem oskrbe z energijo, saj do napačnih odločitev na področju oskrbe z energijo prihaja ravno zaradi parcialnega pogleda na problematiko. Študent bo spoznal osnovne značilnosti, tehnične možnosti izkoriščanja ter ekonomske kazalce in perspektive pri izrabi primarnih energentov – globalni vidik in lokalne razmere. Ker bo spoznal prednosti in omejitve uporabe sonaravnih virov za zadovoljevanje energetskih potreb naj bi bil sposoben analizirati različne koncepte oskrbe z energijo, o katerih poročajo mediji dnevno in so večinoma dvomljive vrednosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, vodeno projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • razumevati osnovne zakonitosti pri pretvarjanju primarnih energetskih virov v ljudem uporabne oblike,
 • poznati globalne energetske tokove in trende,
 • poznati vidike oskrbe (zaloge) in porabe energentov,
 • razumevati energetske politike,
 • analizirati koncepte oskrbe z energijo.

Temeljni viri in literatura

 1. Požar. H.:Osnove energetikeI, II, III, Školska knjiga, Zagreb, 1992
 2. Cleveland, Cutler J., Ayres, Robert U.:Encyclopedia of energy : San Diego, Oxford : Academic Press, cop. 2004
 3. J. Voršič:Pretvarjanje v električno energijo Maribor : Fakulteta za elektrotehniko,
 4. računalništvo in informatiko, 1996
 5. Denno, K.: Power system design and applications for alternative energy sources, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1989
 6. Willis, H. Lee,  Scott, Walter G.: Distributed power generation : planning and
 7. evaluation, New York, Basel : M. Dekker, cop. 2000
 8. Smil, Vaclav :Energy at the crossroads : global perspectives and uncertainties : Cambridge, Massachusetts, London, England :MIT Press, cop. 2005
 9. Medved, Sašo, Novak, Peter: Varstvo okolja in obnovljivi viri energije, Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2000

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411