Modul E: Energetika

Opis predmeta

Vloga izkoriščanja energetskih virov pri razvoju civilizacije in družbe, globalni pogled na problematiko oskrbe z energijo, razdelitev energetskih virov in osnovne energetske pretvorbe, konvencionalni viri energije (premog, nafta, plin, vodne sile,  jedrska energija, les), za vsakega od virov: nastanek in osnovne značilnosti, osnovni fizikalni principi in tehnologija izkoriščanja, svetovni potenciali, izkoristki, osnovni ekonomski kazalci izkoriščanja, trend porabe, zaloge in poraba v Sloveniji.

Nekonvencionalni viri energije (energija sonca, vetra, bibavice, odpadkov, šote, biomase, fuzije, vodikova tehnologija, direktne termične pretvorbe v električno energijo, termoionske pretvorbe, magnetohidrodinamski generatorji). Za vsakega od virov:nastanek in osnovne značilnosti, osnovni fizikalni principi in tehnologija izkoriščanja, svetovni potenciali, izkoristki, osnovni ekonomski kazalci izkoriščanja, trend porabe, zaloge in poraba v Sloveniji.

Dileme in tehnične težave zadovoljevanja energetskih potreb z energijo iz sonaravnih virov, vpliv energetskih pretvorb na okolje, ekonomsko ovrednotenje zadovoljevanja energetskih potreb, pogled v prihodnost

Cilji in kompetence

Cilj predmete Energetika je ustvariti širši pogled na problem oskrbe z energijo, saj do napačnih odločitev na področju oskrbe z energijo prihaja ravno zaradi parcialnega pogleda na problematiko. Študent bo spoznal osnovne značilnosti, tehnične možnosti izkoriščanja ter ekonomske kazalce in perspektive pri izrabi primarnih energentov – globalni vidik in lokalne razmere. Ker bo spoznal prednosti in omejitve uporabe sonaravnih virov za zadovoljevanje energetskih potreb naj bi bil sposoben analizirati različne koncepte oskrbe z energijo, o katerih poročajo mediji dnevno in so večinoma dvomljive vrednosti.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, vodeno projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • razumevati osnovne zakonitosti pri pretvarjanju primarnih energetskih virov v ljudem uporabne oblike,
 • poznati globalne energetske tokove in trende,
 • poznati vidike oskrbe (zaloge) in porabe energentov,
 • razumevati energetske politike,
 • analizirati koncepte oskrbe z energijo.

Reference nosilca

 1. MIHALIČ, Rafael. "Zelena" energija – bližnjica k energetski neodvisnosti ali slepa ulica?. Elektrotehniški vestnik, 2011, letn. 78, št. 5, str. 245-256.
 2. AŽBE, Valentin, MIHALIČ, Rafael. Distributed generation from renewable sources in an isolated DC network. Renewable energy, 2006, vol. 31, iss. 14, str. 2370-2384.
 3. MIHALIČ, Rafael. Vetrne elektrarne – ni vse zlato, kar se sveti. V: SLAVINEC, Mitja (ur.). Zgodovinska identiteta sveta ob Muri. Murska Sobota: Pomurska akademsko znanstvena unija PAZU, 2008, str. 30-3
 4. AŽBE, Valentin, MIHALIČ, Rafael, POVH, Dušan. Distributed generation from renewable sources in an isolated DC network. V: ALVAREZ, Carlos (ur.), HAMZA, Mohamed H. (ur.). Proceedings of the Third IASTED International Conference on Power and Energy Systems, September 3-5, 2003, Marbella, Spain, (Series on energy and power systems, ISSN 1482-7891). Anaheim; Calgary; Zürich: ACTA Press, cop. 2003, str. 81-86.
 5. AŽBE, Valentin, MIHALIČ, Rafael. Razpršena proizvodnja iz obnovljivih virov v enosmernih porabniških omrežjih. Elektrotehniški vestnik, 2004, letn. 71, št. 4, str. 229-236.

Temeljni viri in literatura

 1. Požar. H.:Osnove energetikeI, II, III, Školska knjiga, Zagreb, 1992
 2. Cleveland, Cutler J., Ayres, Robert U.:Encyclopedia of energy : San Diego, Oxford : Academic Press, cop. 2004
 3. J. Voršič:Pretvarjanje v električno energijo Maribor : Fakulteta za elektrotehniko,
 4. računalništvo in informatiko, 1996
 5. Denno, K.: Power system design and applications for alternative energy sources, Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, Inc., 1989
 6. Willis, H. Lee,  Scott, Walter G.: Distributed power generation : planning and
 7. evaluation, New York, Basel : M. Dekker, cop. 2000
 8. Smil, Vaclav :Energy at the crossroads : global perspectives and uncertainties : Cambridge, Massachusetts, London, England :MIT Press, cop. 2005
 9. Medved, Sašo, Novak, Peter: Varstvo okolja in obnovljivi viri energije, Ljubljana : Fakulteta za strojništvo, 2000

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411