Modul E: Inovacijski proces in patentništvo

Opis predmeta

– Inovacije in z inovacijami povezani pojmi,

– vrste intelektualne lastnine,

– urad za varstvo intelektualne lastnine (slovenski, evropski, mednarodni),

– avtorska in sorodne pravice,

– industrijska lastnina (patent, model, znamka, geografska označba),

– topografija polprevodniških vezij,

– inovativnost in raziskovalni projekti EU (okvirni programi, kohezijski sklad in strukturni skladi).

Cilji in kompetence

Cilji predmeta so spoznati osnove inovacijskega procesa, načine za zaščito intelektualne lastnine (industrijska lastnina, avtorska in sorodne pravice), ekonomske in pravne vidike zaščite  intelektualne lastnine (kaj, kje, kdaj in kako varovati) ter načine pridobivanja in vodenja razvojno-raziskovalnih projektov, katerih izsledke je moč pravilno in pravočasno zaščititi s stališča varovanja intelektualne lastnine.

Metode poučevanja in učenja

V okviru predavanj so predstavljeni vsi pojmi zaščite intelektualne lastnine in razvojno inovacijske dejavnosti. V okviru laboratorijskih vaj se študentje seznanijo s prijavo patenta. Ob koncu semestra študentje v seminarski nalogi predstavijo izbrano tematiko, ki se nanaša na zaščito intelektualne lastnine.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študentje zmožni:

  • Na osnovi predstavljenih praktičnih primerov uporabiti analitičen pristop k raziskovalni dejavnosti
  • Uporabiti pridobljena znanja za prijavo ustrezne kategorije zaščite intelektualne lastnine
  • Na osnovi konkretnega primera in analize trga opredeliti način in potrebno stopnjo intelektualne zaščite

Reference nosilca

PUŠNIK, Igor, BOJKOVSKI, Jovan, DRNOVŠEK, Janko. Kopel za sočasno umerjanje medicinskih brezkontaktnih in kontaktnih termometrov : patent številka 21628 : patent je podeljen z odločbo št. 600-198/04-JM-5 z dne 3. 5. 2005. Ljubljana: Urad RS za intelektualno lastnino, 2005.

številni znanstveni članki in objave so plod raziskovalnega dela v laboratoriju, katerih rezultat so inovativne rešitve, ki zaradi dragih postopkov niso bile formalno zaščitene

MENARD, Cene, SITAR, Marko, PIRC, Eva, ŠTEFE, Metka, STRNAD, Sabina, FERDIN, Gašper, KASTELIC, Peter, NOVAK, Valentin, ŠTUHEC, Anja, PUŠNIK, Igor, VETRŠEK, Jure, VOLK, Luka. Vzpostavitev sistema upravljanja z energijo. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. – 23. september 2015, Portorož, Slovenija

MIKLAVEC, Andraž, DRNOVŠEK, Janko, PUŠNIK, Igor. Procedure for automated evaluation of a blackbody and a surface calibrator with a radiation thermometer. International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, 2011, vol. 32, no. 7/8, str. 1674-1685

PUŠNIK, Igor, et al. Comparison of blackbodies for calibration of infrared ear thermometers. International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, Feb. 2011, vol. 32, no. 1/2, str. 127-138

BIZJAN, Benjamin, ŠIROK, Brane, DRNOVŠEK, Janko, PUŠNIK, Igor. Temperature measurement of mineral melt by means of a high-speed camera. Applied optics, ISSN 1559-128X. Tiskana izd., 2015, vol. 54, issue 26, str. 7978-7984

Temeljni viri in literatura

I. Pušnik, Inovacijski proces in patentništvo, študijska skripta

http://www.wipo.int/portal/index.html.en

http://www.uil-sipo.si/GlavaS.htm

http://cordis.europa.eu/en/home.html

http://evropa.gov.si/raziskovanje-razvoj/

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411