Modul F: Aplikativna elektromagnetika

Opis predmeta

Rekapitulacija elektromagnetnih zakonov in relacij.

Električno polje. Električna sila (delec v električnem polju, pospeševalnik, katodna cev, elektrostatski nanos barv, fotokopirni stroj, električni filter, elektroforeza, ploskovne sile, električna leča). Električno zastiranje (influenca, Faradayeva kletka, mrežasti zaslon, oklop).

Izolator. Določanje kapacitivnosti. Preboj (atmosfersko elektrenje, ionizacija, strela, strelovod, korona).

Tokovno polje. Določanje upornosti (uporovne proge, varovalke, ozemljitve, blodeči tokovi, katodna zaščita).

Magnetno polje. Magnetna sila (delec v magnetnem polju, masni spektrometer, katodna cev, Hallova sonda, ploskovne sile, rele, elektromagnet, odklopnik). Lastnosti magnetnih materialov. Magnetna vezja. Trajni magnet. Magnetni zapis. Magnetno zastiranje.

Dinamično polje. Računanje induktivnosti zank in tuljav. Vrednotenje histereznih in vrtinčnih izgub, indukcijsko segrevanje. Kožni in bližinski učinek. Elektromagnetno zastiranje. Elektromagnetno polje v bivalnem okolju (elektromagnetni smog, vplivi baznih postaj).

Osnove elektromagnetnega valovanja.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Skozi praktične primere in aplikacije spoznati osnove elektromagnetike in se naučiti Uporabljati orodja za numerično računanje elektromagnetnih problemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu bodo študenti zmožni:

– izračunati učinke električnega, tokovnega, magnetnega in elektromagnetnega polja,

– določiti snovno-geometrijske lastnosti izbranih elektromagnetnih struktur: upornost, kapacitinost, induktivnost.

– izbrati in pojasniti ustrezne modele za reševanje problemov iz polja ali vezija,

– razviti programsko kodo za določanje polja oz. reševanje vezja,

– uporabiti ustrezen programski paket za numerične simulacje elektromagnetnih struktur,

– predstaviti rezultate uporabe numeričnega računa na konkretnih primeri iz prakse.

Temeljni viri in literatura

Sinigoj A. R., Humar I.: Video Aplikativna elektromagnetika. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2015.

Sinigoj A. R., Bulić E., Humar I.: Video Elektromagnetika. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, 2014.

Sinigoj A. R.: ELMG polje, Založba FE, Ljubljana, 1996.

Chen K. D.: Fundamentals of applied electromagnetics, Addison-Wesley, 2007.

Rajeev B.: Fundamentals of engineering electromagnetics, Taylor & Francis, 2006.

Rajeev B.: Engineering electromagnetics : applications, Taylor & Francis, 2006.

Lauchtmann P.: Einfuhrung in die elektromagnetische Feldtheorie, Pearson Studium, Muenchen, 2005.

Wentworth S. W.: Fundamentals of electromagnetics with engineering applications, J. Wiley & sons, cop. 2005.

Nathan I.: Engineering electromagnetics, Springer, 2000.

Demarest K. R.:Engineering Electromagnetics, Prentice Hall, Upper Saddle River, N. J., 1999.

Hole S. R. H.: A modern short course in engineering electromagnetics, Oxford University Press, 1996.

Hayt W. H.: Engineering electromagnetics, McGraw-Hill Higher Education, 2006

Vanderlinde J.: Classical Electromagnetic Theory, John Wiley & Sons, New York, 1993.

Popović B. D.: Elektromagnetika, Građevinska knjiga, Beograd, 1989.

spletna učilnica e.fe

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411