Modul F: Matematični praktikum Modul F

Opis predmeta

1. Osnove programiranja v Mathematici/Matlabu.
a) Aritmetika: simbolni in numerični račun.
b) Podatkovne strukture: seznami, vektorji in matrike.
c) Risanje grafov funkcij: ene spremenljivke, dveh spremenljivk ter animacije.
2. Uporaba Mathematice/Matlaba pri reševanju problemov iz vsebin predmetov Matematika I in Matematika II.
a) Vrste: računanje vsote vrst.
b) Vektorji in matrike: skalarni produkt, vektorski produkt, množenje matrik.
c) Koordinatni sistemi: kartezični, polarni, cilindrični.
d) Odvodi: računanje odvodov, ekstremi in vezani ekstremi funkcij.
e) Integrali: računanje določenih in nedoločenih integralov.
3. Osnovni pojmi numerične matematike.
a) Reševanje nelinearnih enačb.
b) Sistemi linearnih enačb.
c) Numerično integriranje, kvadraturne formule.
d) Numerično reševanje diferencialnih enačb: reševanje linearnih robnih problemov s končnimi razlikami.

4. Uporaba Mathematice/Matlaba pri predstavitvi in reševanju praktičnih primerov elektromagnetike.
 

Cilji in kompetence

Cilj modula je s pomočjo praktičnih primerov spoznati teorijo elektromagnetike in se naučiti uporabljati programsko orodje Mathematica/Matlab za predstavitev in numerično reševanje problemov s tega področja. Razvijati  naravoslovno/matematično/inženirsko pismenost.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, uporaba orodij IKT. Skupinska analiza, interpretacija in reševanje tehničnih problemov.

Predvideni študijski rezultati

Sposobnost analize in matematične interpretacije problemov v elektromagnetiki. Sposobnost uporabe programskega orodja Mathematica/Matlaba pri reševanju teh problemov. Ustrezno prikazati/komunicirati ter kritično ovrednotiti postopek reševanja in dobljene rezultate.

Reference nosilca

1. HAJDINJAK, Melita. Functions with linear price elasticity for forecasting demand and supply. The B.E. journal of theoretical economics. Jan. 2021, vol. 21, iss. 1, str. 149-168, ilustr. ISSN 1935-1704.

2. HAJDINJAK, Melita, MILJAVEC, Damijan. Analytical calculation of the magnetic field distribution in slotless brushless machines with U-shaped interior permanent magnets. IEEE transactions on industrial electronics. [Print ed.]. Aug. 2020, vol. 67, iss. 8, str. 6721 – 6731, ilustr. ISSN 0278-0046.

3. SULIĆ KENK, Vildana, MANDELJC, Rok, KOVAČIČ, Stanislav, KRISTAN, Matej, HAJDINJAK, Melita, PERŠ, Janez. Visual re-identification across large, distributed camera networks. Image and vision computing, ISSN 0262-8856, Feb. 2015, vol. 34, str. 11-26.

4. VODOPIVEC, Samo, HAJDINJAK, Melita, BEŠTER, Janez, KOS, Andrej. Vehicle interconnection metric and clustering protocol for improved connectivity in vehicular ad hoc networks. EURASIP Journal on wireless communications and networking, ISSN 1687-1499, 2014, 2014, 170, str. 1-14.

5. RUGELJ, Miha, SEDLAR, Urban, VOLK, Mojca, STERLE, Janez, HAJDINJAK, Melita, KOS, Andrej. Novel cross-layer QoE-aware radio resource allocation algorithms in multiuser OFDMA systems. IEEE transactions on communications, ISSN 0090-6778, Sep. 2014, vol. 62, no. 9, str. 3196-3208.

Temeljni viri in literatura

1. M. Hajdinjak: Matematični praktikum, zapiski predavanj, https://e.fe.uni-lj.si, 2021.

2. B. Jurčič-Zlobec, A. Perne: Octave z uvodom v numerične metode, Založba FE in FRI, 2009.

3. G. Glynn: Exploring Mathematics with Mathematica, Addison-Wesley, 1991.
4. T. Shifin: Multivariable Mathematics, Willey, 2005.
5. J. F. Epperson: An Introduction to Numerical Methods and Analysis, Willey, 2002.
6. B. Orel: Numerične metode, Založba FE in FRI, 1999.
7. M. Hajdinjak: Matematika 1 na programu Aplikativna elektrotehnika, 2. izdaja, Založba FE, 2019.

8. G. Tomšič, N. Mramor-Kosta, Bojan Orel:  Matematika II,  Založba FE in FRI, 2002.

9. Spletna učilnica eFE https://e.fe.uni-lj.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411