Modul F: Materiali in tehnologije

Opis predmeta

Razdelitev elektrotehniških materialov, postopki za določanje lastnosti materialov, kristalografija in izbrane kristalne strukture, kovinski materiali, topnost kovin, zlitine, hladno preoblikovanje kovin, izbrani kovinski materiali in njihove lastnosti, materiali za električne kontakte, kontaktna napetost, termoelektrični pojavi, elektrokemični členi, vodik in gorivne celice, uporovni materiali, superprevodni materiali, spajke in spajkalna zaščitna sredstva.

Magnetni materiali: razdelitev magnetnih materialov, magnetni moment pri feromagnetnih materialih, magnetna anizotropija, domene in pregrade, tehnologije izdelave mehkomagnetnih in trdomagnetnih materialov, primeri uporabe magnetnih materialov.

Izolacijski materiali oz. dielektriki: vrste polarizacij v snoveh, dielektrične izgube, termoplasti, duroplasti, elastomeri, kompoziti, plini, tekočine, anorganski dielektriki.

Cilji in kompetence

Študenti pridobijo znanje o materialih, ki se uporabljajo v elektrotehniki. S poznavanjem električnih, mehanskih in drugih fizikalnih lastnosti materialov lahko aktivno sodelujejo pri načrtovanju električnih strojev in naprav na področju močnostne elektronike in energetike. Poleg tega pridobijo znanje o postopkih za izdelavo, za preoblikovanje in za izboljšanje specifičnih lastnosti materialov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, strokovne ekskurzije.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:

 • diskutirati o materialih in njihovih izdelavnih postopkih,
 • klasificirati materiale po njihovih električnih, kemičnih in mehanskih lastnostih,
 • opisati postopke za izboljšanje specifičnih lastnosti materialov,
 • opraviti testiranje fizikalnih lastnosti materialov,
 • interpretirati dobljene rezultate pri ovrednotenju materialov,
 • izbrati materiale pri snovanju novih izdelkov.

Reference nosilca

 1. PETKOVŠEK, Marko, KOSMATIN, Peter, ZEVNIK, Ciril, VONČINA, Danijel, ZAJEC, Peter. Measurement system for testing of bipolar plates for PEM electrolyzers = Merilni sistem za testiranje bipolarnih plošč PEM elektrolizne celice. Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, mar. 2012, letn. 42, št. 1, str. 60-67.
 2. LEBAN, Aleš, VONČINA, Danijel. Procesni vir za impulzno bakrenje tiskanih vezij – enota za generiranje tokovnih impulzov. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-585 [Slovenska tiskana izd.], 08, letn. 75, št. 3, str. 105-110.
 3. MODRIJAN, Gorazd, PETKOVŠEK, Marko, ZAJEC, Peter, VONČINA, Danijel. Precise characterization of soft-magnetic materials at high saturation = Merjenje lastnosti mehkomagnetnih materialov pri visoki stopnji magnetnega nasičenja. Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, jun. 2006, letn. 36, št. 2, str. 95-101.
 4. KOSMATIN, Peter, MILJAVEC, Damijan, VONČINA, Danijel. A novel control strategy for the switched reluctance generator. Przeglęad Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, 2012, rok 88, no. 7a, str. 49-53.
 5. PETKOVŠEK, Marko, LEBAN, Aleš, NEMEC, Mitja, VONČINA, Danijel, ZAJEC, Peter. Series active power filter for high-voltage synchronous generators = Serijski aktivni močnostni filter za visokonapetostne sinhronske generatorje. Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, Dec. 2013, vol. 43, no. 4, str. 228-234.

Temeljni viri in literatura

 1. E. Ivers-Tiffee, W. von Munch, "Werkstoffe der Elektrotehnik", Teubner, 2004
 2. P. Campbell, "Permanent Magnet Materials and their Application", Cambridge University Press, 1994.
 3. E. Steingroever, G. Ross, "Magnetization, Demagnetisation and Calibration of Permanent Magnet Systems", Magnet-Physik, Köln, 1997.
 4. C. P. Poole, "Handbook of Supeconductivity", Academic Press, 2000
 5. Gerhard Fasching, "Werkstoffe für die Elektrotechnik", Springer Verlag, Wien, 1984.
 6. Carl H. Hamann, Andrew Hamnett, Wolf Vielstich, "Electrochemistry", Wiley-VCH, Weinheim, 1998.
 7. Michaeli, Greif, Wolters, Vossebürger, "Technologie der Kunststoffe", Carl Hanser Verlag München, 1998.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411