Modul G: Mobilnost in internet stvari

Opis predmeta

Značilnosti mobilnih sistemov (razpoložljiv radijski spekter, pokrivanje s celicami, kapaciteta radijskega kanala, upravljanje mobilnosti).

Komercialna mobilna omrežja 2G, 3G in 4G (arhitekture omrežij, posebnosti sodostopa, razvoj jedra, vzpostavljanje povezav, zagotavljanje varnosti).

Potrebe interneta stvari po povezljivosti (razvoj mobilnih omrežij v smeri IoT, posebnosti komunikacije IoT, omrežja LTE-M, NB-IoT, SigFox, LoRa primeri).

Komunikacijska omrežja za kritično infrastrukturo (namenska omrežja nacionalnega pomena brez prekinitev).

Lokalna brezžična omrežja WLAN (različice 802.11b/g/n/ac/ad, načrtovanje in upravljanje omrežij, zagotavljanje QoS in varnosti).

Brezžična senzorska omrežja na kratke razdalje (Bluetooth, ZigBee, RFID, NFC in druga).

Storitvena področja interneta stvari (pametna mesta, inteligentne stavbe, lokacijske storitve, cestna telematika, zdravstvo, energetika).

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentu podati sistematičen pregled mobilnih tehnologij ter pripadajočih storitev s področja interneta stvari s poudarkom na razumevanju značilnosti, temeljih delovanja ter razvojnih možnostih. Primeren je za zainteresirane študente vseh smeri.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študentje zmožni:

– razložiti delovanje mobilnih, lokalnih in osebnih brezžičnih omrežij

– opisati osnovne koncepte storitev na področjih interneta stvari

– preučiti potrebe storitev po komunikacijah

– izbrati komunikacijske tehnologije na področjih interneta stvari

– načrtovati storitvene arhitekture za področje interneta stvari

– zasnovati enostavne storitve z upoštevanjem potrebnih gradnikov

Temeljni viri in literatura

  1. Sauter, M., From GSM to LTE-Advanced: An Introduction to Mobile Networks and Mobile Broadband, John Wiley & Sons, Chichester, 2014
  2. Chilamkurti, N., Next-Generation Wireless Technologies: 4G and Beyond, Springer-Verlag London, 2013
  3. Gratton, D. A., The Handbook of Personal Area Networking Technologies and Protocols, Cambridge University Press, New York, 2013
  4. Balani, N., Enterprise IoT: A Definitive Handbook, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015
  5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411