Modul H: Proizvodni management

Opis predmeta

Operativno upravljanje proizvodnje. Piramida funkcij vodenja, več-nivojsko vodenje. Vrste proizvodnih procesov in spremljajoče proizvodne strategije.

Proizvodni informacijski sistemi. Sistemi ERP, MRP II in MES, sistemi za šaržno vodenje, sistemi za vodenje proizvodnje.

Kvantitativne metode v planiranju in vodenju proizvodnje. Planiranje potreb in metode napovedovanja. Linearno in celoštevilsko programiranje. Planiranje proizvodnje in upravljanje zalog.

Planiranje in razvrščanje opravil v proizvodnih in servisnih dejavnostih. Modeli in algoritmi za planiranje in razvrščanje. Metode lokalnega iskanja, inteligentne metode in hevristični postopki, razvrščanje z uporabo Petrijevih mrež. Programska orodja za planiranje in razvrščanje.

Spremljanje učinkovitosti proizvodnje. Ključni kazalniki in mere učinkovitosti. Skupna učinkovitost naprav (OEE). Razvoj sistemov za spremljanje učinkovitosti. Prikaz kazalnikov učinkovitosti in uporabniški vmesniki.

Planiranje in vodenje projektov. Mrežno planiranje, metoda kritičnih poti (CPM), metoda PERT. Programska orodja za vodenje projektov.

Integracija in standardizacija pri vodenju in preurejanju proizvodnih procesov. Smeri razvoja sistemov za planiranje in vodenje proizvodnih procesov.

Cilji in kompetence

Osnovna načela višjih nivojev vodenja tehnoloških procesov in operativnega upravljanja, predstavitev programske opreme in pripadajočih informacijskih tehnologij za podporo planiranju in vodenju proizvodnje,

kvantitativne metode planiranja in vodenja proizvodnje, metode spremljanja učinkovitosti in optimizacije proizvodnih procesov,

osnove planiranja in vodenja projektov ter osnove planiranja in razvrščanja opravil v proizvodnih in servisnih dejavnostih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu na bi bili študenti zmožni:

 • opisati vlogo operativnega upravljanja pri delovanju proizvodnih sistemov,
 • povezati ravni planiranja in vodenja proizvodnje s pripadajočimi programskimi orodji v sistemu proizvodne informatike,
 • formulirati probleme linearnega programiranja za potrebe optimizacije planov proizvodnje
 • rešiti probleme planiranja in razvrščanja metodami diskretne optimizacije,
 • vrednotiti razpoložljive metode in algoritme za izvedbo planiranja in razvrščanja opravil v proizvodnih in servisnih dejavnostih.
 • predstaviti načela spremljanja učinkovitosti proizvodnih procesov,
 • analizirati plan projekta z uporabo metod projektnega vodenja.

Reference nosilca

 1. GRADIŠAR, Dejan, GLAVAN, Miha, STRMČNIK, Stanko, MUŠIČ, Gašper. ProOpter: an advanced platform for production analysis and optimization. Computers in industry, ISSN 0166-3615, jun. 2015, vol. 70, str. 102-115,
 2. MUŠIČ, Gašper, NAPALKOVA, Liana, PIERA, Miquel Àngel. Performance evaluation of flexible manufacturing systems by coloured timed Petri nets and timed state space generation. V: CAMPOS, Javier (ur.), SEATZU, Carla (ur.), XIE, Xiaolan (ur.). Formal methods in manufacturing, (Industrial information technology series). Boca Raton; London; New York: CRC Press, cop. 2014, str. 381-408.
 3. GLAVAN, Miha, GRADIŠAR, Dejan, STRMČNIK, Stanko, MUŠIČ, Gašper. Production modelling for holistic production control. Simulation modelling practice and theory, ISSN 1569-190X, jan. 2013, vol. 30, str. 1-20.
 4. ZORZUT, Sebastjan, JOVAN, Vladimir, GRADIŠAR, Dejan, MUŠIČ, Gašper. Closed-loop control of a polymerisation plant using production performance indicators (PIs). International journal of computer integrated manufacturing, ISSN 0951-192X. [Print ed.], 2009, vol. 22, no. 12, str. 1128-1143.
 5. MUŠIČ, Gašper, MATKO, Drago. An admissible-behaviour-based analysis of the deadlock in Petri-net controllers. Simulation modelling practice and theory, ISSN 1569-190X, Vol. 16, iss. 8 (Sep. 2008), Elsevier, 2008, str. 1077-1090.  

Temeljni viri in literatura

 1. F. R. Jacobs, R. B. Chase, Operations & Supply Chain Management, Mcgraw Hill Higher Education, 2013.
 2. T. Christou, Quantitative Methods in Supply Chain Management, Models and Algorithms, Springer, 201
 3. M. L. Pinedo, Planning and Scheduling in Manufacturing and Services, Second edition, Springer, 2009.
 4. S. Strmčnik, R. Hanus, Đ. Juričić, R. Karba, Z. Marinšek, D.Murray-Smith, H. Verbruggen, B. Zupančič, Celostni pristop k računalniškemu vodenju procesov, 1. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1998.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411