Modul I: Govorne tehnologije

Opis predmeta

Uvod: opis področja, kratek zgodovinski oris razvoja govornih tehnologij, pomen raziskav in pridobivanja znanj na tem področju za slovenski jezik.

Osnovne karakteristike produkcije in zaznavanja govora pri govorni komunikaciji med ljudmi. Predstavitve govornih signalov.

Računalniška obdelava govornega signala: predobdelava, značilke govornega signala, razčlenjevanje govornega signala, govorne podatkovne zbirke.

Sistemi za razpoznavanje govora: verifikacija in identifikacija govorca, razpoznavanje ločeno in vezano izgovorjenih besed ter spontanega govora. Statistično modeliranje akustične in jezikovne predstavitve govora ter njegova  pomenska analiza.

Umetni govor: zgradba sistemov za umetni govora, grafemsko fonemska pretvorba, modeliranje prozodije, načini tvorjenja umetnega govornega signala. Vrednotenje sistemov za sintezo govora.

Sistemi, ki omogočajo dialog z računalnikom: zgradba sistemov, upravljanje dialoga, predstavitev znanja, večmodalnost v sistemih za dialog, vrednotenje sistemov za dialog.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Seznanjanje s področjem govornih tehnologij, spoznavanje samodejnih postopkov za izvajanje različnih nalog s tega področja.

Metode poučevanja in učenja

 • Predavanja,
 • Sodelovalno učenje,
 • laboratorijske vaje,
 • Seminarska naloga

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • opredeliti osnove načine za opis, predstavitev, tvorjenje ter razpoznavanje govornih signalov,
 • opisati osnovne značilnosti, gradnike, načine delovanja in zmogljivosti sistemov govornih tehnologij,
 • uporabiti izbrane programske rešitve za razvoj govorne komunikacije med človekom in strojem,
 • razlikovati med različnimi nalogami govornih tehnologij ter   metodami predstavitve in obdelave, ki se pri tem uporabljajo,
 • združiti osnovne postopke predstavitve in obdelave govornih signalov v kompleksnejše sisteme za razpoznavanje in sintezo govora,
 • ovrednotiti točnost in zanesljivost delovanja sistemov govornih tehnologij.

Temeljni viri in literatura

 1. Mihelič F., Signali, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2014
 2. Pavešić N., Razpoznavanje vzorcev: uvod v analizo in razumevanje vidnih in slušnih vzorcev, 3. Popravljena in dopolnjena izdaja, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2012
 3. Rabiner L., Schafer R., Theory and Applications of Digital Speech Processing, Prentince Hall, 1. Ed., 2010

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411