Modul L: Operacijske raziskave v telekomunikacijah

Opis predmeta

Algoritem in numerična analiza (algoritem, časovna in prostorska zahtevnost).

Teorija grafov (opis, operacije na grafih, osnovni grafovski algoritmi, izbrane lastnosti grafov). 

Uvod v operacijske raziskave in optimizacijo. Optimizacijska naloga (formulacija, tipi rešitev, kriterijske funkcije). Linearno programiranje in celoštevilsko programiranje (predstavitev, simpleksna metoda, primeri iz TK). Analiza mreže (maksimalen pretok, minimalna cena, najkrajša pot). Nelinearna optimizacija (gradientna in Newtonova metoda, optimizacija pri pogoju). Markovski verige (klasifikacija stanj, ergodičnost, uporaba). Teorija časovnih vrst in teorija čakalnih vrst (osnovna analiza). Pomembne aplikacije v TK.

Optimalnost s stališča uporabnikove interakcije in optimizacija z uporabnikom v središču. 

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnov optimizacijskih metod in algoritmov. Spoznavanje osnovnih principov optimizacije in njenih postopkov z aplikacijo v telekomunikacijah. Spoznavanje različnih možnosti optimizacije in racionalizacije procesov ter postopkov v telekomunikacijah.

Spoznati razrede optimizacijskih problemov in njihovih osnovnih rešitev.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja podajajo teoretične osnove in osnovne načine sklepanja, ki so redno podkrepljeni s primeri. Avditorne vaje podajajo več primerov z namenom izboljšanja analitičnih spretnosti in osvetljevanja dodatnih vidikov. Oba procesa sta podprta z uporabo Jupyter Python okolja in drugimi programskimi orodji, ki omogoča prikaze v predavalnici in prostovoljno konstruktivno delo študentov doma. Gre za pokrivanje obvladljivih primerov optimizacijskih problemov

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

 • Klasificirati tip optimizacijskega problema kot so linearno programiranje, nelinearna optimizacija itd;
 • Razviti in zgraditi optimizacijski problem s kriterijsko funkcijo na podlagi opisa realne situacije.
 • Analizirati optimizacijski algoritem v smislu računske in prostorske zahtevnosti
 • Izbrati ustrezne  metode in orodja glede na predstavljene lastnosti problema.
 • Poznati uporabo operacijskih raziskav na področju telekomunikacij
 • Uporabiti programska in matematična orodja za reševanje optimizacijskih problemov.

Temeljni viri in literatura

 1. W. L. Winston: Operations research Applications and Algorithms, Brooks/Cole, 2004.
 2. Mauricio G.C. Resende, Panos Pardalos: Handbook of Optimization in Telecommunications, Springer, 2006.
 3. M. W. Carter, C. C. Price: Operations Research, A Practical Introduction, CRC Press, 2000.
 4. M. X. Cheng, Y. Li, D.-Z. Du: Combinatorial Optimization in Communication Networks, Springer, 2006.
 5. A. Košir: Operacijske raziskave v telekomunikacijah, Založbe FE in FRI, 2013.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411