Modul L: Varnost informacijsko komunikacijskih sistemov

Opis predmeta

Vidiki varnosti (avtentičnost, zasebnost, tajnost, nezanikanje, dostopnost). Varovanje komunikacijsko informacijskih sistemov (varnostna politika, nevarnosti, avtentikacija, avtorizacija, požarni zidovi, protivirusna zaščita). Pretočni šifrirni postopki. Simetrični bločni šifrirni postopki (DES, IDEA, AES). Asimetrični šifrirni postopki (eksponentna izmenjava ključev, RSA, eliptične krivulje). Zgostitvene funkcije (MD5, SH1). Digitalni podpis. Upravljanje s ključi (overila, overjanje, infrastruktura javnih ključev). Kriptoanaliza.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznavanje osnovnih principov varovanja podatkov tako pri prenosu kot shranjevanju in dostopu do podatkov. Spoznavanje nevarnosti in različnih načinov za zagotavljanje varnosti informacijsko komunikacijskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, in laboratorijske vaje, kjer nekaj problemov spozna tudi praktično in jih skuša v duhu timskega dela reševati. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študentje zmožni:

  • prepoznati nevarnosti, ki pretijo IKT sistemom,
  • prepoznati različne spletne prevare,
  • zaščititi IKT sistem,
  • zagotavljati celovitost elektronskih dokumentov,
  • oceniti varnost IKT sistema,
  • zasnovati varnostno politiko.

Temeljni viri in literatura

  1. Sašo Tomažič, Varnost informacijsko komunikacijskih sistemov, 2014 (Objavljena elektronska knjiga kot študijsko gradivo).
  2. A. J. Menezes,  P. C. Oorschot, Scott A. Vanstone, Handbook of Applied Cryptography, CRC Press, 1997.
  3. G. J. Simmons (editor), Contemporary Criptology, The Science of Information Integrity, IEEE Press, 1991.
  4. M. Jagodič, S. Tomažič (urednika), Varnost in zaščita v telekomunikacijskih omrežjih. Elektrotehniška zveza Slovenije, Ljubljana, 1997.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411