Motnje v elektroenergetskem sistemu

Opis predmeta

Normalna in nenormalna stanja v EES, tokovne in napetostne preobremenitve v EES, pomen določitve tokovnih obremenitev v EES na dimenzioniranje elementov EES in na koordinacijo nadtokovne medfazne in zemeljskostične zaščite, fizikalno ozadje pojavov ob medfaznih in zemeljskostičnih napakah, izračun kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin s teorijo simetričnih komponent, določitev značilnih kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin glede na standarde, princip in metode izračuna kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin s programskimi orodji, prekinitve vodov, metode in smisel ozemljevanja nevtralne točke, načini ozemljevanja nevtralne točke, vpliv ozemljevanja na zemeljskostične razmere in stikalne prenapetosti v omrežju, osnovne značilnosti obratovanja ozemljenih in neozemljenih omrežij, osnovni principi izklapljanja kratkostičnih in zemeljskostičnih tokov in fizikalna slika dogajanja v stikalnih napravah ob izklopu kratkostičnih veličin.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Motnje v elektroenergetskem sistemu je podati razumevanje fizikalnega ozadja nastanka napetostnih in predvsem tokovnih obremenitev v elektroenergetskem sistemu (EES) ob nastopu motenj (kratkostičnih, zemeljskostičnih napak v sistemu). Študent spozna pomen poznavanja kratkostičnih in zemeljskostičnih veličin za dimenzioniranje EES in koordinacijo nadtokovne zaščite, nauči se metod njihovega izračuna in spozna standarde s tega področja. V smislu obnašanja sistema ob motnjah bo razumel načine in metode ozemljevanja elektroenergetskih omrežij ter osnovne metode in fizikalne principe za izločitev elementov EES, ki so vzrok motenj.

Pridobljeno znanje je podlaga za načrtovanje elementov EES, segmentov EES ter razumevanje in koordinacijo zaščitnih sistemov v EES.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • poznati vzroke za nastanek kratkostičnih in zemeljskostičnih okvar,
 • uporabiti metode za izračun kratkostičnih in zemeljskostičnih okvar,
 • analizirati rezultate izračuna kratkostičnih in zemeljskostičnih okvar pri dimenzioniranju elementov EES in koordiniranju nadtokovne zaščite,
 • poznati načine za omejevanje kratkostičnih in zemeljskostičnih tokov in izbrati ustrezne naprave,
 • analizirati vplivne veličine, ki določajo višino okvarnih tokov,
 • poznati odziv generatorjev na okvaro in razlikovati med odzivi pri različnih tipih vzbujalnih sistemov.

Reference nosilca

 1. AŽBE, Valentin, MIHALIČ, Rafael. Fault-current limitation in Slovenian electric-power transmission system. V: 23. mednarodno posvetovanje Komunalna energetika, 13. do 15. maj 2014, Maribor, Slovenija = 23rd International Expert Meeting Power Engineering, May 13th to 15th 2014, Maribor, Slovenia. Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2014, str. 1-11, ilustr. http://ke.powerlab.uni-mb.si/arhiv/document.aspx?id=117. [COBISS.SI-ID 10733140]
 2. MIHALIČ, Rafael. Moderni načini načrtovanja koordinirane nadtokovne zaščite. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-585 [Slovenska tiskana izd.], 1999, let. 66, št. 3, str. 153-161, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1533012], [SNIP]
 3. AŽBE, Valentin, MIHALIČ, Rafael. Analysis of methods for limiting fault currents in high-voltage electric-power networks. V: 8th International Conference on Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe, 24-25 September 2013, Cavtat, Croatia. DEMSEE 201 [S. l.: s. n.], 2013, str. 1-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 10474580]
 4. AŽBE, Valentin, MIHALIČ, Rafael. Ukrepi za učinkovito obvladovanje kratkostičnih moči v prenosnih elektroenergetskih omrežjih. V: Enajsta konferenca slovenskih elektroenergetikov, Laško, 27.-29. maj 2013. [Ljubljana: Slovensko društvo elektroenergetikov CIGRÉ – CIRED], 2013, str. 1-10, ilustr. [COBISS.SI-ID 9910612]
 5. MIHALIČ, Rafael, AŽBE, Valentin. Koordinacija nadtokovne zaščite v termoelektrarni Šoštanj. V: Referati in predstavitve, paneli, kataložni zapis, ostalo. Ljubljana: Slovensko društvo elektroenergetikov CIGRÉ – CIRED, 2009, str. 1-6, ilustr. [COBISS.SI-ID 7098196]

Temeljni viri in literatura

 1. Roeper, Richard: Kratkostični tokovi v trifaznih omrežjih :časovni potek in izračun veličin, Ljubljana : Fakulteta za elektrotehniko, 1987
 2. International standard IEC 60909: Short-circuit currents in three-phase a.c. systems
 3. Papič, P. Žunko: Elektroenergetska tehnika I, Založba FE in FRI, 2005.
 4. Das, J. C.: Power system analysis : short-circuit load flow and harmonics, New York : Marcel Dekker, cop. 2002.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411