Multimedijske vsebine

Opis predmeta

Uvod in motivacija za uporabo multimedijskih vsebin. Prednosti multimedijskih vsebin v digitalni obliki. Specifične zahteve strojne in programske opreme za delo z digitalnimi multimedijskimi vsebinami.

Tekst kot multimedijska vsebina: kreiranje, uporaba, orodja za delo s tekstom kot multimedijsko vsebino.

Grafika in slike: kreiranje, zajem in uporaba, primerjava vektorske in bitne grafike. Formati zapisa.

Zvok: kreiranje, zajem, obdelava in uporaba. Formati zapisa in distribuiranje.

Video: zajem in digitalizacija video signala, urejanje video posnetkov, orodja za delo z video vsebinami. Formati zapisa digitalnega videa in distribucija. Osnovni koncepti dela z animacijami z osnovami interaktivnosti. Združevanje posameznih multimedijskih vsebin v končni multimedijski izdelek z dodanimi elementi interaktivnosti. Postopek razvoja multimedijskega izdelka od razvojnega načrta, oblikovanja izdelka do produkcije izdelka. Potrebna dokumentacija za  izdelavo multimedijskega izdelka. Poznavanje avtorskih pravic dostopa do vsebin.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta Multimedijske vsebine je študentu podati znanje o celostnem naboru multimedijskih vsebin, kamor so zajeti tekst, grafika, slike, video, zvok in animacija. Predmet obravnava razumevanje konceptov potrebnih za obvladovanje uporabe standardnih programskih orodij za kreiranje, urejanje, integracijo in distribucijo digitalnih multimedijskih vsebin.

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij skupaj s prikazom rešitev enostavnih praktičnih primerov. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino.  Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. Študent na izbrano temo pripravi samostojni projekt, ki ga tudi predstavi.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

Razumeti teoretične osnove digitalnih multimedijskih vsebin.

Aplikacije temeljnih konceptov na različnih področjih kreiranja, urejanja in uporabe multimedijskih vsebin.

Uporabljati sodobna orodja za urejanje multimedijskih vsebin.

Načrtovati multimedijske vsebine skladno z zahtevami končnega uporabnika.

Sestaviti multimedijske vsebine v končni izdelek.

Poznati osnove distribucije digitalnih multimedijskih vsebin z znanji o zaščiti in pravicah uporabe vsebin.

Reference nosilca

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. BOVCON, Narvika. Literary aspects in new media art works. CLCWeb, ISSN 1481-4374. [Online ed.], 2014, vol. 15, no. 7, str. 1-13, ilustr. http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2391&context=clcweb. [COBISS.SI-ID 10410068]

2. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, KLEMENC, Bojan, SOLINA, Franc. "Atlas 2012" augmented reality : a case study in the domain of fine arts. V: First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013. HOLZINGER, Andreas (ur.), et al. Human factors in computing and informatics : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 7946). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2013, str. 477-496, ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/2098/. [COBISS.SI-ID 2782459] 
tipologija 1.08 -> 1.01 

3. BOVCON, Narvika. Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke. Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, letn. 37, št. 2, str. 119-133, 235-242, [244], ilustr. [COBISS.SI-ID 55119202] 

4. Likovne besede : revija za likovno umetnost. Bovcon, Narvika (glavni in odgovorni urednik 2016-). Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 1985-.

3.12 Razstava 

5. BOVCON, Narvika, MERVIČ, Vanja, VAUPOTIČ, Aleš. Tehniške slike = Technical images : razstava na festivlu Speculum Artium 2015, 15.-17. oktober 2015, 7. mednarodni festival novomedijske kulture Integriteta realnosti. [COBISS.SI-ID 4119547] 
Celotna bibliografija je dostopna na SICRISu: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=33966.

Temeljni viri in literatura

  1. N. Chapman, J. Chapman. Digital multimedia. Wiley Publishing, 3. izdaja 2009.
  2. Benyon. Designing interactive systems.Pearson, 2nd, 2010.
  3. Costello. Multimedia foundations, Elsevier, 2012.
  4. Spletni viri podani na posameznih predavanjih.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411