Multimedijski terminali

Opis predmeta

1. Multimedijski terminali: vrste terminalov v multimediji, osnovne strojne in programske značilnosti, zgradba multimedijskih terminalov.

2. Lastnosti multimedijske terminalske opreme: funkcionalnost, zmogljivost, povezljivost, kompatibilnost, modularnost, standardi.

3. Zgradba terminalov, vhodno/izhodne enote: tehnologije prikazovalnikov, senzorji, tipkovnice, vmesniki, konvergenca terminalov, sistemska integracija.

4. Digitalni sistemi: osnovni principi delovanja digitalnih sistemov, CPE, pomnilnik, vhodno-izhodne enote.

5. Tehnološke zahteve različnih uporabniških vmesnikov: računska moč, ločljivost prikazovalnikov, energetska varčnost, skladnost s standardi. Načrtovanje strojne in programske opreme.

6. Načrtovanje aplikacij: ocena zahtevnosti algoritmov, optimizacija algoritmov za dano arhitekturo. Izbrani primeri multimedijskih terminalov v multimedijskih sistemih.

7. Življenjski cikel razvoja multimedijskega terminala: sistemska analiza in načrtovanje.

8. Tehnologije za napredno interakcijo: uporabniške zahteve, uporabniško usmerjeno načrtovanje, ergonomija.

9. Nosljivi in mobilni sistemi: karakteristike, avtonomija, povezljivost.

10. Pametni telefoni in tablični računalniki: profesionalna in domača okolja, učenje, zabava.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Razumevanje zgradbe in delovanja multimedijskih terminalov pri zajemu, obdelavi in prikazu multimedijskih signalov. Poznavanje omejitev in zmogljivosti terminalske opreme pri načrtovanju multimedijskih storitev.

Sooblikovanje načrtovanja uporabniške izkušnje in procesa načrtovanja aplikacij.

Načrtovanje multimedijske opreme za različne kontekste. Tehnološko poznavanje opreme za boljše načrtovanje storitev in aplikacij.

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij skupaj s prikazom rešitev enostavnih praktičnih primerov. Študentom je na voljo študijski material s podrobno vsebino.  Praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj. Študent na izbrano temo pripravi samostojni projekt, ki ga tudi predstavi.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

Analizirati zgradbo in delovanje modernih terminalov v interakciji z uporabnikom.

Razviti vmesnike za interakcijo človek-računalnik pri razvoju multimedijskih storitev.

Pripraviti proces tehnološke podpore za izbran primer.

Analizirati obstoječe produkte in načrtovanje lastnih rešitev. 

Uskladiti specifikacije z ustreznimi standardi.

Ovrednotiti ustreznost rešitev glede na podane specifikacije.

Reference nosilca

1.      GAČNIK, Mateja, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, ZALETELJ, Janez, ZAJC, Matej. User-centred app design for speech sound disorders interventions with tablet computers. Universal access in the information society, ISSN 1615-5289, 2017, letn. 16.

2.      ISTENIČ STARČIČ, Andreja, COTIČ, Mara, and ZAJC, Matej. Design-based research on the use of a tangible user interface for geometry teaching in an inclusive classroom. British journal of educational technology, ISSN 0007-1013, sep. 2013, vol. 44, no. 5, str. 729-744, ilustr., doi: 10.1111/j.1467-8535.2012.01341.x.

3.      PLESNIK, Emil, MALGINA, Olga, TASIČ, Jurij F., and ZAJC, Matej. Detection of the electrocardiogram fiducial points in the phase space using the euclidian distance measure. Medical engineering & physics, ISSN 1350-4533. [Print ed.], May 2012, vol. 34, no. 4, str. 524-529, ilustr.  http://dx.doi.org/10.1016/j.medengphy.2012.01.005, doi: 10.1016/j.medengphy.2012.01.005.

4.      MEŽA, Marko, BRESKVAR, Marko, KOŠIR, Andrej, BRICL, Irena, TASIČ, Jurij F., ROŽMAN, Primož. Telemedicine in the blood transfusion laboratory – remote interpretation of pre-transfusion tests. Journal of telemedicine and telecare, ISSN 1357-633X, 2007, vol. 13, no. 7, str. 357-362.

5. MEŽA, Marko, KOŠIR, Janja, STRLE, Gregor, KOŠIR, Andrej. Towards automatic real-time estimation of observed learner's attention using psychophysiological and affective signals : the touch-typing study case. IEEE access, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2750758.

Temeljni viri in literatura

1. Philip Kortum , HCI Beyond the GUI: Design for Haptic, Speech, Olfactory, and Other Nontraditional Interfaces, MK, 2009.

2. Achintya K. Bhowmik , Interactive Displays: Natural Human-Interface Technologies, Wiley, 2014.

3. Kim Goodwin and Alan Cooper, Designing for the Digital Age: How to Create Human-Centered Products and Services, Wiley, 2009.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411