Načrtovanje in upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov

Opis predmeta

Uvod v načrtovanje, modeliranje in upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov.

Načrtovanje v vodovno komutiranih omrežjih. Načrtovanje v paketnih omrežjih.

Statistične značilnosti TK prometa. Meritve komunikacijskega prometa, omrežnih gradnikov in aplikacij.

Načrtovanje operaterskih omrežij. Načrtovanje poslovnih omrežij in sistemov.

Računalništvo v oblaku. Načrtovanje informacijskih sistemov v oblaku. Arhitekturni pristopi in gradniki sistemov.

Virtualizacijske tehnologije na osnovi vsebnikov. Orkestracija v sistemih računalništva v oblaku.

Upravljanje in nadzor omrežij in informacijskih sistemov.

Tehnoekonomika komunikacijskih omrežij in oblačne infrastrukture.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentu podati znanja in veščine, uporabna pri načrtovanju, modeliranju, planiranju, vodenju, merjenju, testiranju, upravljanju informacijsko komunikacijskih sistemov na podlagi poznavanja tehnologij in storitev, za potrebe razvoja, nadgradnje ali vzdrževanja sistemov v poslovnih in operaterskih okoljih.

Študenti pridobi potrebna znanja in veščine na področju razumevanja parametrov zmogljivosti informacijsko-komunikacijskih sistemov in njihovega kritičnega vrednotenja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu bodo študenti zmožni:

– opredeliti temeljne principe informacijsko komunikacijskega inženiringa,

– opisati načine pristopa k načrtovanju, modeliranju in upravljanju sistemov,

– razviti modele, izračunati obremenitve,  načrtovati potrebne zmogljivosti za zagotavljanje ustrezne kakovosti storitev,

– evalvirati rezultate in napovedati trende.

Reference nosilca

  1. STERLE, Janez, VOLK, Mojca, SEDLAR, Urban, BEŠTER, Janez, KOS, Andrej. Application-based NGN QoE controller. IEEE communications magazine, ISSN 0163-6804. [Print ed.], Jan. 2011, vol. 49, no. 1, str. 92-10
  2. SEDLAR, Urban, VOLK, Mojca, STERLE, Janez, SERNEC, Radovan, KOS, Andrej. Contextualized monitoring and root cause discovery in IPTV systems using data visualization. IEEE network : the magazine of computer communications. [Print ed.]. Nov.-Dec. 2012, vol. 26, no. 6, str. 40-46, ilustr. ISSN 0890-8044. [COBISS.SI-ID 9594452], [JCR, SNIP, WoS do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 4, Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 4]
  3. SEDLAR, Urban, RUGELJ, Miha, VOLK, Mojca, STERLE, Janez. Deploying and managing a network of autonomous internet measurement probes : lessons learned. International journal of distributed sensor networks. [Online ed.]. 2015, vol. 2015, str. 1-8, ilustr. ISSN 1550-1477.
  4. VOLK, Mojca, GUNA, Jože, KOS, Andrej, BEŠTER, Janez. Quality-assured provisioning of IPTV services within the NGN environment. IEEE communications magazine, ISSN 0163-680 [Print ed.], May 2008, vol. 46, no. 5, str. 118-126, ilustr. [COBISS.SI-ID 6532436]
  5. KOS, Andrej, VOLK, Mojca, BEŠTER, Janez. Quality assurance in the IMS-based NGN environment. V: CRANLEY, Nicola (ur.), MURPHY, Liam (ur.). Handbook of research on wireless multimedia : quality of service and solutions. Hershey; New York: Information Science Reference, cop. 2009, str. 240-257.

Temeljni viri in literatura

  1. Haesik Kim: Wireless Communicatons Systems Desing, Wiley, 2015
  2. Laszlo Lakatos, Laszlo Szeidl, Miklos Telek: Introduction to Queueing Systems with Telecommunication Applications, Springer, 2013th Edition
  3. Villy B. Iversen: Teletraffic Engineering and Network Planning, Technical University of Denmark, 2007.
  4. Rhoton, John: Cloud computing explained. London: Recursive Press, 2nd ed., 2020
  5. Članki, objavljenih v revijah, npr: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411