Načrtovanje in upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov

Opis predmeta

Uvod v načrtovanje, modeliranje in upravljanje informacijsko-komunikacijskih sistemov.

Načrtovanje v vodovno komutiranih omrežjih. Načrtovanje v paketnih omrežjih.

Statistične značilnosti TK prometa. Meritve komunikacijskega prometa, omrežnih gradnikov in aplikacij.

Načrtovanje operaterskih omrežij. Načrtovanje poslovnih omrežij in sistemov.

Računalništvo v oblaku. Načrtovanje informacijskih sistemov v oblaku. Arhitekturni pristopi in gradniki sistemov.

Virtualizacijske tehnologije na osnovi vsebnikov. Orkestracija v sistemih računalništva v oblaku.

Upravljanje in nadzor omrežij in informacijskih sistemov.

Tehnoekonomika komunikacijskih omrežij in oblačne infrastrukture.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentu podati znanja in veščine, uporabna pri načrtovanju, modeliranju, planiranju, vodenju, merjenju, testiranju, upravljanju informacijsko komunikacijskih sistemov na podlagi poznavanja tehnologij in storitev, za potrebe razvoja, nadgradnje ali vzdrževanja sistemov v poslovnih in operaterskih okoljih.

Študenti pridobi potrebna znanja in veščine na področju razumevanja parametrov zmogljivosti informacijsko-komunikacijskih sistemov in njihovega kritičnega vrednotenja.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu bodo študenti zmožni:

– opredeliti temeljne principe informacijsko komunikacijskega inženiringa,

– opisati načine pristopa k načrtovanju, modeliranju in upravljanju sistemov,

– razviti modele, izračunati obremenitve,  načrtovati potrebne zmogljivosti za zagotavljanje ustrezne kakovosti storitev,

– evalvirati rezultate in napovedati trende.

Temeljni viri in literatura

  1. Haesik Kim: Wireless Communicatons Systems Desing, Wiley, 2015
  2. Laszlo Lakatos, Laszlo Szeidl, Miklos Telek: Introduction to Queueing Systems with Telecommunication Applications, Springer, 2013th Edition
  3. Villy B. Iversen: Teletraffic Engineering and Network Planning, Technical University of Denmark, 2007.
  4. Rhoton, John: Cloud computing explained. London: Recursive Press, 2nd ed., 2020
  5. Članki, objavljenih v revijah, npr: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411