Načrtovanje in vzdrževanje elektroenergetskih sistemov

Opis predmeta

Napoved porabe (metoda ekspertov, časovne serije, matematični modeli, korelacija in vplivni faktorji, scenariji, analiza porasta porabe), napoved potreb po moči, ocena zanesljivosti, rezerva moči, elementi načrtovanja, postopki načrtovanja elektroenergetskega sistema, kriteriji načrtovanja, načrtovanje elektroenergetskega sistema v tržnih pogojih, okoljevarstveni vidiki pri načrtovanju, ekonomika v načrtovanju razvoja elektroenergetskega sistema, načrtovanje izgradnje elektrarn, načrtovanje omrežij, metode za prostorsko načrtovanje omrežij, metode optimiranja.

Gospodarjenje s sredstvi, ekonomika gospodarjenja in vzdrževanja, tveganja, stroški in dobiček, negotovosti, analiza dobrobiti in SWOT analiza, projektno vodenje, strateško vodenje, vzdrževanje elementov elektroenergetskega sistema, staranje elementov in življenjska doba, remonti, revitalizacija, metode vzdrževanja (popravilo po okvari brez vzdrževanja, obratovanje do uničenja elementa, časovno zasnovano vzdrževanje, nadzorno vzdrževanje, zanesljivostno vzdrževanje, vzdrževanje pred uporabo), vodenje vzdrževanja, orodja za vzdrževanje, vzdrževanje in proizvodnja, vzdrževanje in kakovost, varnost pri vzdrževanju, zagotavljanje kakovosti.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Študentje si bodo ustvarili celostno sliko o načrtovanju in vzdrževanju elektroenergetskih sistemov, spoznali bodo različne metode napovedovanja porabe električne energije in moči in s tem povezano problematiko rezerve proizvodnih in prenosnih zmogljivosti. Poseben poudarek se namenja ocenjevanju zanesljivosti oskrbe z električno energijo. Študentje bodo spoznali postopke načrtovanja EES na podlagi uporabe optimizacijskih metod z upoštevanjem tržnih razmer, okoljevarstvenih vprašanj in ekonomike. Študentje se bodo seznanili z metodami vzdrževanja elementov EES, vprašanjem gospodarjenja s sredstvi, načrtovanjem remontov, revitalizacij, pomenom zanesljivosti oskrbe, ki se navezuje na koncepte vzdrževanja, kakovosti, in ekonomike vzdrževanja. Cilj predmeta je tudi podati znanje o varnosti pri vzdrževanju.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in vaje za utrjevanje pridobljenega znanja.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– razviti matematične modele za ocenjevanje ekonomske upravičenosti investicij v elektroenergetskem sistemu,

– razviti matematične modele za kratkoročno napovedovanje proizvodnje in porabe električne energije ter cene električne energije,

– ocenjevati zanesljivost elektroenergetskega sistema,

– razviti optimizacijske modele in izbrati primerno optimizacijsko metodo za matematične probleme s področja načrtovanja in vzdrževanja elektroenergetskih sistemov,

– interpretirati osnovne principe delovanja trga z električno energijo in sistemskimi storitvami,

– kritično ovrednotiti osnovne mehanizme pri načrtovanju in vzdrževanju elektroenergetskih sistemov.

Temeljni viri in literatura

  1. F. Gubina: Načrtovanje in vzdrževanje EES; skripta, knjižnica FE
  2. H. Lee Willis: Aging Power Delivery Infrastructures, ISBN: 0824705394; knjižnica FE
  3. R. Billinton: Reliability Evaluation of Power Systems, ISBN: 0306452596; knjižnica FE
  4. R. Sullivan: Power System Planning, ISBN: 0070618003; knjižnica FE
  5. M. Pantoš, D. Božič. Načrtovanje elektroenergetskega sistema. Založba FE, 2014.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411