Načrtovanje, razvoj in upravljanje telekomunikacijskih sistemov

Opis predmeta

Poglobljeno znanje s področij načrtovanja,razvoja, modeliranja, planiranja, simulacija, emulacij, vodenja in upravljanja telekomunikacijskih sistemov in storitev. Predstavitev perečih raziskovalnih problemov s posameznih področij.

Analize statističnih porazdelitev prometa in obremenitev. Teorija čakalnih vrst, strežba, stopnja strežbe. Ozko grlo, zamašitve, blokada, razvoj pristopov za preprečevanje in reakcije.  Načrtovanje v tokokrogovno komutiranih sistemih, izgubni sistemi. (Erl B, Erl C, Engset). Načrtovanje v paketnih sistemih s čakalnimi vrstami (M/M/1). Splošni model strežne vrste. Vrednotenje učinkovitosti, zmogljivosti.

Zasnova in izgradnja modela. Uporaba simulacij in emulacij za analizo delovanja sistemov.

Mehanizmi in protokoli za zagotavljanje kakovosti storitev. Osnovni principi: statistični multipleks, presežno zagotavljanje kapacitete. Krmiljene entitete. Elastične in neelastične aplikacije. Splošni koncepti: rezervacija virov, nadzor dostopa, ločevanje storitev, krmiljenje v odprtih in sklenjenih zankah. Razvoj in nadgradnja pristopov za zagotavljanje kakovosti storitev. Uporabniške izkušnja. Razvoj načinov in metrik za vrednotenje prejete kakovosti.

Meritve in analiza značilnosti telekomunikacijskega prometa, obremenitev, omrežnih gradnikov in aplikacij. Modeliranje značilnosti, vrednotenje in pomen njihovega vpliva na zmogljivost sistemov. Testirane združljivosti in verifikacija telekomunikacijskih sistemov.

Centralno in porazdeljeno upravljanje in nadzor telekomunikacijskih sistemov. Modeli za upravljanje, protokoli in informacijski modeli, beleženje in zaračunavanje.

Zagotavljanje energijske in stroškovne učinkovitosti telekomunikacijskih sistemov, pristopi za optimizacije porabe. Tehno-ekonomski vidiki načrtovanja.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Pridobiti poglobljena znanja, veščine in pristope za raziskovalno delo, analitično mišljenje in sposobnost kritičnega vrednotenja znanstveno-raziskovalnih, razvojnih in implementacijskih problemov s področja načrtovanja, modeliranja, planiranja, simulacij, emulacij, vodenja, merjenja, testiranja, upravljanja in nadzora telekomunikacijskih sistemov na podlagi podrobnega poznavanja komunikacijskih tehnologij, protokolov in storitev.

Sposobnost samostojne identifikacije in pristopa k znanstveno-raziskovalnim izzivom, reševanja kompleksnejših problemov ter njihovo kritično vrednotenje dobljenih rezultatov in rešitev.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, samostojen študij in raziskovalno delo, seminar.

Predvideni študijski rezultati

Poznavanje in razumevanje poglobljenih principov in razvojno-raziskovalnih izzivov s področja načrtovanja, razvoja in upravljanja telekomunikacijskih sistemov.

Pridobljeno znanje predstavlja močno orodje pri raziskovalnem delu z navedenih področij ter ponuja visokokvalificiranim strokovnjakom iz industrije analitične pristope k reševanju zahtevnejših strokovnih problemov, hkrati pa nudi možnost povezovanje oz. pouporabo pri podobnih problematikah v isti ali sorodnih vedah.

Reference nosilca

Golja M, Stojmenova E, Humar I (2014) Interactive TV user interfaces : how fast is too fast?. Multimedia tools and applications, 71(1): 61-76

Humar I, Podnar M (2013) Implementation and performance evaluation of IGMP snooping supporting multicast functionality on Linux-based Ethernet switches. Telecommunication systems 52(3): 1559-1572

Umberger M, Lumbar S, Humar I (2012) Modeling the influence of network delay on the user experience in distributed home-automation networks. Information systems frontiers 14 (3): 571-584

Humar I, Ge X, Xiang L, Jo M, Chen M. Zhang J (2011) Rethinking energy efficiency models of cellular networks with embodied energy. IEEE network, 25(2): 40-49

Umberger M, Humar I, Kos A, Guna J, Žemva A, Bešter J (2009) The integration of home-automation and IPTV system and services. Computer standards & interfaces, 31(4): 675-684

Temeljni viri in literatura

1. Humar I, Bešter J: Načrtovanje, razvoj in upravljanje telekomunikacijskih sistemov  (v pripravi)

2. Raghavan S, Anandalingam G (2010) Telecommunications Modeling, Policy, and Technology, Springer

3. Promise J-I (2010) Mobile Communications Network Planning: Network Planning Issues and Strategies for Improving Network Resource Utilization, Lambert

5. Pang S (2009) Successful Service Design for Telecommunications: A comprehensive guide to design and implementation, Wiley

5. Iversen V B (2007) Teletraffic Engineering and Network planning, Technical University of Danmark

6. Leon-Garcia A, Widjaja I (2000) Communication Networks, Fundametnatl Concepts and Key Architectures, McGraw-Hill

7. Wang H (2000) Telecommunications Network Management, McGraw Hill

8. Sansò B, Soriano P (1999) Telecommunications Network Planning, Springer

9. Članki, objavljenih v revijah/Papers published in journals:

            – IEEE Communications Surveys & Tutorials,             http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html

            – International Journal of Network Management

            http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-1190

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411