Nanoelektronika

Opis predmeta

Definicija nanoelektronike in nanotehnologij. Obeti na področju nanoznanosti.

Pregled postopkov izdelave nanostruktur. Oblikovanje od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Skaliranje in lastnosti klasičnih elementov pri mejnih dimenzijah. Samosestavljanje. Molekularna nanoelektronika. Novi modeli stikal in pomnilnikov. Arhitektura nanoelektronskih vezij. Arhitektura nanoračunalnikov. Magnetne, optične in elektronske lastnosti nanodelcev. Nanoprevodniki.

Transportne lastnosti polprevodniških nanostruktur. Nanoelementi. Enoelektronski elementi. Spintronika. Polimerna elektronika.

Organski aktivni in pasivni elementi in vezja. Nanofotonika. Kvantne pike in kvantne žice. Ogljikove nanocevke in nanožice.

Zgradba in lastnosti ogljikovih nanocevk. Elektronske, optoelektronske, magnetne, kemijske in termoelektrične lastnosti ogljikovih nanocevk. Elektronski elementi in vezja na osnovi nanocevk. Kemijski in biološki nanosenzorji. Nano in mikronaprave. Modeliranje in simulacija kvantnih in nanosistemov.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je usvojiti osnovne definicije in koncepte, se seznaniti s smermi razvoja in raziskav na področju nanoelektronike ter spoznati karakteristike že raziskanih struktur, elementov in sistemov.

Metode poučevanja in učenja

Na predavanjih so predstavljene teoretične osnove obravnavanih poglavij, rešitve praktičnih primerov in praktično delo poteka v okviru laboratorijskih vaj.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno zaključenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– opredeliti nanoelektroniko kot novo razvijajoče se področje elektronike,

– pojasniti litografijo kot pristop od zgoraj navzdol in omejitve, ki jih predstavlja pri nadaljnji miniaturizaciji elektronskih elementov,

– uporabiti postulate kvantne mehanike pri postavitvi modelov kvantnih jam, žic in pik,

– opisati učinke višjih redov v MOS tranzistorju,

– opisati elektronske in optične lastnosti ogljikovih nanocevk ter možnosti izdelave polprevodniških elementov na osnovi ogljikovih nanocevk,

– razložiti Coulombovo blokado in delovanje enoelektronskega tranzistorja,

– pojasniti spinski transport in spintronske elemente (spinski ventil, spinski tranzistor, magnetni pomnilnik),

– opisati kubit, kvantna logična vrata in osnove kvantnih računalnikov.

Reference nosilca

SEIF, Johannes Peter, DESCOEUDRES, Antoine, FILIPIČ, Miha, SMOLE, Franc, TOPIČ, Marko, HOLMAN, Zachary Charles, DE WOLF, Stefaan, BALLIF, Christophe. Amorphous silicon oxide window layers for high-efficiency silicon heterojunction solar cells. Journal of applied physics, 2014, vol. 115, no. 2, str. 1-8.

FILIPIČ, Miha, HOLMAN, Zachary, SMOLE, Franc, DE WOLF, Stefaan, BALLIF, Christophe, TOPIČ, Marko. Analysis of lateral transport through the inversion layer in amorphous silicon/crystalline silicon heterojunction solar cells. Journal of applied physics, 2013, vol. 114, no. 7, str. 1-7.

HOLMAN, Zachary, FILIPIČ, Miha, LIPOVŠEK, Benjamin, DE WOLF, Stefaan, SMOLE, Franc, TOPIČ, Marko, BALLIF, Christophe. Parasitic absorption in the rear reflector of a silicon solar cell: simulation and measurement of the sub-bandgap reflectance for common dielectric/metal reflectors. Solar energy materials and solar cells, [Print ed.], Jan. 2014, vol. 120, part A, str. 426-430.

FILIPIČ, Miha, BERGINC, Marko, SMOLE, Franc, TOPIČ, Marko. Analysis of electron recombination in dye-sensitized solar cell. Current applied physics, Jan. 2012, vol. 12, no. 1, str. 238-246.

NERAT, Marko, SMOLE, Franc, TOPIČ, Marko. A simulation study of the effect of the diverse valence-band offset and the electronic activity at the grain boundaries on the performance of polycrystalline Cu(In,Ga)Se2 solar cells. Thin Solid Films, [Print ed.], 2011, vol. 519, no. 21, str. 7497-7502.

Temeljni viri in literatura

  1. William A. Goddard, Donald W. Brenner, Sergey Edward Lyshevski, Gerald J. Iafrate, Nanoscience, Engineering, and Technology, CRC Press LLC, 2012.
  2. Paul Harrison, Quantum Wells, Wires and Dots, Theoretical and Computational Physics of Semiconductor Nanostructures, John Wiley & Sons, Ltd, 2009.
  3. Edward L. Wolf, Nanophysics and Nanotechnology, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2008.
  4. M. Meyyappan, Carbon Nanotubes, Science and Applications, CRC Press LLC, 2005.
  5. George W. Hanson, Fundamentals of  Nanoelectronics, Pearson Prentice Hall, 2008.
  6. F. Smole, Nanoelektronika, Založba FE in FRI, 2014, 355 str., ISBN 978-961-243-250-8.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411