Nelinearna elektronska vezja

Opis predmeta

I. Vezja za preoblikovanje signalov

•          Uporovna vezja z enim vhodom

a) ohmski usmerniki

b) rezalniki

c) napetostni regulatorji

d) tokovni regulatorji

e) komparatorji  (obravnavani že pri EV-1)

f) nelinearni ojačevalniki

g) močnostni ojačevalniki

•          Dinamična vezja z enim vhodom

            a) RC in RL usmerniki (zmanjšan obseg, poudarek le na načrtovanju RC usmernika)

            b) množilniki napetosti (tudi preklopni)

            c) detektorji

            d) pripenjalnik

 

II. Vezja za generiranje signalov

•          Monostabilni multivibrator, bistabilni multivibrator, astabilni multivibrator

(poudarek na realizaciji z logičnimi gradniki)

 

III. Preklopni napetostni stabilizatorji

•          DC/DC pretvorniki (poudarek na principu delovanja in na realizaciji)

•          preklopni usmerniki (poudarek na principu delovanja in na realizaciji)

•          preklopni razsmerniki (poudarek na principu delovanja in na realizaciji)

 

IV. Fazno sklenjena zanka (poudarek na principu delovanja in na realizaciji)

 

V. Analogno-digitalni in digitalno-analogni pretvorniki

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet nagrajuje znanja analognih elektronskih vezij in podaja temeljna znanja s področja nelinearnih elektronskih vezij, ki so osnova za inženirje elektrotehnike. Predmet opisuje temeljne principe, ki so vezani na primere in znanja iz prakse. Snov predstavlja zaključeno celoto s področja nelinearnih elektronskih vezij in predstavlja nadgradnjo predmeta Analogna elektronska vezja na študijski smeri Elektronika, hkrati pa je podlaga za strokovne predmete v višjih letnikih študija elektronike.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, delo doma/domače naloge. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– razpoznati in razumeti delovanje vezij za preoblikovanje signalov

– znati načrtati vezja za preoblikovanje signalov in jih uporabiti pri inženirskem delu

– razložiti delovanje ohmskih usmernikov.

– opredeliti tipe napetostnih regulatorjev in razložiti principe omejevanja toka

– razpoznati in razumeti delovanje vezij za generiranje signalov

– razložiti delovanje preklopnih napetostnih regulatorjev in napajalnikov ter oceniti njihove omejitve

– pojasniti delovanje in praktično uporabnost fazno sklenjenih zank

– razložiti glavne principe analogno-digitalnih in digitalno-analognih pretvornikov ter oceniti njihove omejitve

– analizirati in načrtovati nelinearna elektronska vezja in sisteme.

Temeljni viri in literatura

James W Nilsson and Susan Riedel: Electric Circuits (8th Edition) (2007)

Roland E. Thomas: The Analysis and Design of Linear Circuits (2006)

Donald O. Pederson and Kartikeya Mayaram: Analog Integrated Circuits for Communication: Principles, Simulation and Design (2007)

M. Topič, A. Levstek in M. Jankovec: Zbirka rešenih nalog iz nelinearnih elektronskih vezij, 2006.

M. Topič: Nelinearna elektronska vezja (učbenik v pripravi).

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411