Nelinearna elektronska vezja

Opis predmeta

I. Vezja za preoblikovanje signalov

•          Uporovna vezja z enim vhodom

a) ohmski usmerniki

b) rezalniki

c) napetostni regulatorji

d) tokovni regulatorji

e) komparatorji  (obravnavani že pri EV-1)

f) nelinearni ojačevalniki

g) močnostni ojačevalniki

•          Dinamična vezja z enim vhodom

            a) RC in RL usmerniki (zmanjšan obseg, poudarek le na načrtovanju RC usmernika)

            b) množilniki napetosti (tudi preklopni)

            c) detektorji

            d) pripenjalnik

 

II. Vezja za generiranje signalov

•          Monostabilni multivibrator, bistabilni multivibrator, astabilni multivibrator

(poudarek na realizaciji z logičnimi gradniki)

 

III. Preklopni napetostni stabilizatorji

•          DC/DC pretvorniki (poudarek na principu delovanja in na realizaciji)

•          preklopni usmerniki (poudarek na principu delovanja in na realizaciji)

•          preklopni razsmerniki (poudarek na principu delovanja in na realizaciji)

 

IV. Fazno sklenjena zanka (poudarek na principu delovanja in na realizaciji)

 

V. Analogno-digitalni in digitalno-analogni pretvorniki

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet nagrajuje znanja analognih elektronskih vezij in podaja temeljna znanja s področja nelinearnih elektronskih vezij, ki so osnova za inženirje elektrotehnike. Predmet opisuje temeljne principe, ki so vezani na primere in znanja iz prakse. Snov predstavlja zaključeno celoto s področja nelinearnih elektronskih vezij in predstavlja nadgradnjo predmeta Analogna elektronska vezja na študijski smeri Elektronika, hkrati pa je podlaga za strokovne predmete v višjih letnikih študija elektronike.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, laboratorijske vaje, delo doma/domače naloge. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

– razpoznati in razumeti delovanje vezij za preoblikovanje signalov

– znati načrtati vezja za preoblikovanje signalov in jih uporabiti pri inženirskem delu

– razložiti delovanje ohmskih usmernikov.

– opredeliti tipe napetostnih regulatorjev in razložiti principe omejevanja toka

– razpoznati in razumeti delovanje vezij za generiranje signalov

– razložiti delovanje preklopnih napetostnih regulatorjev in napajalnikov ter oceniti njihove omejitve

– pojasniti delovanje in praktično uporabnost fazno sklenjenih zank

– razložiti glavne principe analogno-digitalnih in digitalno-analognih pretvornikov ter oceniti njihove omejitve

– analizirati in načrtovati nelinearna elektronska vezja in sisteme.

Reference nosilca

BRECL, Kristijan, BOKALIČ, Matevž, TOPIČ, Marko. Examination of photovoltaic silicon module degradation under high-voltage bias and damp heat by electroluminescence. Journal of solar energy engineering : Transactions of the ASME, ISSN 0199-6231, 2017, vol. 139, no. 3, str. 1-6.

KIRN, Blaž, BRECL, Kristijan, TOPIČ, Marko. A new PV module performance model based on separation of diffuse and direct light. Solar energy, ISSN 0038-092X, 2015, vol. 113, str. 212-230.

JOŠT, Marko, KRČ, Janez, TOPIČ, Marko. Camera-based angular resolved spectroscopy system for spatial measurements of scattered light. Applied optics, ISSN 1559-128X, 2014, vol. 53, no. 21, str. 4795-4803.

HERMAN, Matic, JANKOVEC, Marko, TOPIČ, Marko. Optimisation of the I–V measurement scan time through dynamic modelling of solar cells. IET Renew. Power Gener., 2013, Vol. 7, Iss. 1, pp. 63–70.

JANKOVEC, Marko, TOPIČ, Marko. Intercomparison of temperature sensors for outdoor monitoring of photovoltaic modules. Journal of solar energy engineering, ISSN 0199-6231, 2013, vol. 135, no. 3, str. 1-7.

Temeljni viri in literatura

James W Nilsson and Susan Riedel: Electric Circuits (8th Edition) (2007)

Roland E. Thomas: The Analysis and Design of Linear Circuits (2006)

Donald O. Pederson and Kartikeya Mayaram: Analog Integrated Circuits for Communication: Principles, Simulation and Design (2007)

M. Topič, A. Levstek in M. Jankovec: Zbirka rešenih nalog iz nelinearnih elektronskih vezij, 2006.

M. Topič: Nelinearna elektronska vezja (učbenik v pripravi).

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411