Numerične metode

Opis predmeta

Reševanje nelinearnih enačb (bisekcija, sekantna metoda, Newtonova metoda). Sistemi linearnih enačb (Gaussova eliminacija, iterativno reševanje, robni problemi, predoločeni in nedoločeni sistemi linearnih enačb). Interpolacija in aproksimacija (polinomska interpolacija, kubični zlepki, metoda najmanjših kvadratov). Numerično integriranje (trapezna metoda, Simpsonova metoda, Rombergova metoda, singularni integrali). Navadne diferencialne enačbe (Eulerjeva metoda, Heunova metoda, strelska metoda). Parcialne diferencialne enačbe (metoda končnih razlik).

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Spoznati osnovne numerične metode, njihov pomen in uporabo. Razvijati numerično-analitično razmišljanje. Spoznati programski orodji Matlab in Octave.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje. Domače naloge v Matlabu ali Octave.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • opisati osnovne numerične metode,
 • numerično rešiti nelinearne enačbe, sisteme linearnih enačb in probleme z aproksimacijo in interpolacijo,
 • numerično izračunati določene integrale in numerično rešiti navadne in parcialne diferencialne enačbe,
 • uporabiti programska orodja Matlab in Octave pri reševanju numeričnih problemov,
 • kritično analizirati in numerično interpretirati tehnične probleme, ki se pojavijo v praksi,
 • kritično ovrednotiti dobljeni rezultat.

Temeljni viri in literatura

 1. N. Stopar: Numerične metode, zapiski predavanj, https://e.fe.uni-lj.si, 2021.
 2. B. Plestenjak: Razširjen uvod v numerične metode, DMFA-založništvo, 2015.
 3. R.Burden, J.D.Faires: Numerical Analysis, 9th ed., Brooks/Cole, Boston 2010.
 4. Jurčič Zlobec Borut, Perne Andrej: Octave z uvodom v numerične metode, Založba FE, 2009.
 5. B. Orel: Osnove numerične matematike, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2004.
 6. B. Jurčič-Zlobec, A. Berkopec: Matlab z uvodom v numerične metode, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2005.
 7. Spletna učilnica eFE https://e.fe.uni-lj.si

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411