Obdelava signalov

Opis predmeta

Vrste signalov in njihovo razvrščanje. Zvezni ali diskretni potek po času in amplitudi. Periodični in aperiodični signali. Determinirani in naključni signali. Močnostni in energijski signali.

Spektralna analiza časovno zveznih signalov: Fouriereva vrsta, Fouriereva transformacija.

Zvezni linearni časovno nespremenljivi (LTI) sistemi: odziv na enotin impulz, frekvenčni odziv, poli in ničle sistemske funkcije.

Zveza med časovno zveznimi in časovno diskretnimi signali, vzorčenje, rekonstrukcija zveznega signala.

Časovno diskretni signali in LTI sistemi. Fourierev transform (TDFT), diskretna Fouriereva transformacija (DFT), računanje spektrov s FFT. Odziv diskretnega sistema na enotin impulz, Z- transformacija, frekvenčni odziv, ničle in poli sistemske funkcije.

Osnovne filtrske strukture. Lastnosti in računalniška orodja za načrtovanje filtrov FIR in IIR.

Cilji in kompetence

Predmet podaja temeljna znanja s področja obdelave zveznih in diskretnih signalov. Pridobljena teoretična znanja omogočajo bodočim inženirjem ustrezno izbiro in uporabo računalniških orodij za analizo in obdelavo signalov. Aplikativna znanja tega predmeta so osnova za načrtovanje elektronskih naprav in sistemov s področja obdelave signalov. Osvojene teoretične podlage predstavljajo zelo koristno izhodišče za predmete tretjega letnika in nadaljnji študij na višji stopnji.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, laboratorijske vaje, domače naloge

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem izpitu naj bi bili študenti zmožni:

– razvrstiti signale po njihovih glavnih značilnostih,

– razložiti pojem spekter signala in njegovo pomembnost za obdelavo signalov,

– izračunati spektre preprostih periodičnih in aperiodičnih determiniranih signalov,

– določiti sistemsko funkcijo linearnega vezja in njene značilne točke v ravnini s oz. z,

– pojasniti zvezo med lego polov sistemske funkcije in stabilnostjo vezja (sistema),

– utemeljiti najnižjo dopustno vzorčevalno frekvenco za popolno rekonstrukcijo frekvenčno omejenega signala,

– izračunati frekvenčni odziv časovno diskretnega sistema.

Reference nosilca

1 PIRC, Matija, FURLAN, Jože. Effects of high electric fields on tunneling-assisted optical electron transitions in a-Si. IEEE transactions on electron devices. [Print ed.]. Dec. 2011, vol. 58, no. 12, str. 4318-4323, ilustr. ISSN 0018-9383. http://dx.doi.org/10.1109/TED.2011.2169068

2 PIRC, Matija, TOPIČ, Marko. Electroabsorption modeling in hydrogenated amorphous silicon. IEEE transactions on electron devices. [Print ed.]. Dec. 2013, vol. 60, no. 12, str. 3973-3978, ilustr. ISSN 0018-9383. http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6631493

3 BRECL, Kristijan, PIRC, Matija, BOKALIČ, Matevž, MORELJ, Dorijan, TOPIČ, Marko. PV module behaviour on the substring level under real conditions monitored by junction box electronic device Jubomer. IET renewable power generation. [Print ed.]. 2019, vol. , no. , str. 1-5, ilustr. ISSN 1752-1416. https://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-rpg.2019.0156, DOI: 10.1049/iet-rpg.2019.0156

4 PIRC, Matija, CASERMAN, Simon, FERK, Polonca, TOPIČ, Marko. Compact UV LED lamp with low heat emissions for biological research applications. Electronics. Mar. 2019, vol. 8, no. 3, str. 1-18, ilustr. ISSN 2079-9292. https://www.mdpi.com/2079-9292/8/3/343, DOI: 10.3390/electronics8030343

5 PIRC, Matija. Idle noise reduction of a parametric acoustic array power driver = Zmanjšanje lastnega šuma ojačevalnika in modulatorja za parametrično akustično polje. Informacije MIDEM : časopis za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale. [Tiskana izd.]. Mar. 2019, vol. 49, no. 1, str. 33-42, ilustr. ISSN 0352-9045. http://www.midem-drustvo.si/Journal%20papers/MIDEM_49(2019)1p33.pdf, DOI: 10.33180/InfMIDEM2019.105

Temeljni viri in literatura

  1. F. Mihelič, Signali, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2006
  2. S. Tomažič, S. Leonardis: Zvezni in diskretni signali, Založba FE in FRI, Ljubljana 1998
  3. S. Tomažič, S. Leonardis: Diskretni signali in sistemi, Založba FE in FRI, Ljubljana 2004

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411