Obratovanje elektroenergetskega sistema v tržnem okolju

Opis predmeta

Vpliv trga z električno energijo na delovanje elektroenergetskega sistema: vloga proizvajalcev, vloga in zahteve odjemalcev, vloga in omejitve prenosnega in razdelilnega omrežja, nove metode za analizo stacionarnih stanj in občutljivostne analize, izračun optimalnih pretokov moči glede na različne kriterije.

Sistemske storitve: napoved obremenitev in rezerve delovne moči, regulacija delovne moči in frekvence, regulacija napetosti in jalove moči, nove metode za ocenjevanje napetostne stabilnosti, zagotavljanje sistemskih storitev. Zanesljivost elektroenergetskega sistema, zanesljivostni indeksi v dobavi električne energije porabnikom, zadostnost izgradnje omrežja. Uporaba verjetnostnih konceptov v delovanju sistemov in pri trgovanju z električno energijo in drugimi energenti.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Študenti si bodo ustvarili celostno sliko o delovanju elektroenergetskega sistema v tržnih razmerah. Poleg osnov o delovanju elektroenergetskih sistemov bo poudarek tudi na različnih modelih trgov z električno energijo: fizični trgi, finančni trgi, bilateralno trgovanje, organizirani trgi, dražba, urno trgovanje, sprotno trgovanje, izravnalni trg, trgovanje s čezmejnimi prenosnimi zmogljivostmi, zagotavljanje sistemskih storitev itn. Osrednja tema predmeta pa je predstavitev vpliva omenjenih načinov trgovanja na obratovanje elektroenergetskega sistema.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja ali seminarske naloge.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– razviti matematične modele osnovnih gradnikov elektroenergetskega sistema (generator, breme, vod, transformator),

– izvajati statične analize obratovanja elektroenergetskega sistema v tržnih razmerah (izračun pretokov moči po elektroenergetskem omrežju, sigurnostne analize, ekonomsko dispečiranje, optimalni zagon agregatov itd.),

– reševati osnovne probleme na področju obratovanja elektroenergetskih sistemov,

– razviti optimizacijske modele in izbrati primerno optimizacijsko metodo za matematične probleme s področja obratovanja elektroenergetskih sistemov v tržnih razmerah,

– ocenjevati zanesljivost in ekonomičnost delovanja elektroenergetskega sistema,

– interpretirati osnovne principe delovanja trga z električno energijo in sistemskimi storitvami.

Temeljni viri in literatura

  1. Gubina F, (2006) Delovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, Ljubljana
  2. Pantoš M, Božič D (2014) Načrtovanje elektroenergetskega sistema, Založba ULFE, Ljubljana
  3. Pantoš M (2012) Exploitation of electric-drive vehicles in electricity markets. IEEE transactions on power systems 27/2:682-694
  4. Pantoš M (2011) Stochastic optimal charging of electric-drive vehicles with renewable energy. Energy 36/11:6567-6576
  5. Rejc M, Pantoš M (2011) Short-term transmission-loss forecast for the Slovenian transmission power system based on a fuzzy-logic decision approach. IEEE transactions on power systems 26/3:1511-1521
  6. Šmon I, Pantoš M, Gubina F (2008) An improved voltage-collapse protection algorithm based on local phasors. Electric power systems research 78/3:434-440
  7. Pantoš M (2013) Stochastic generation-expansion planning and diversification of energy transmission paths. Electric power systems research 98:1-10
  8. Božič D, Pantoš M (2013) Assessment of investment efficiency in a power system under performance-based regulation. Energy 51/1:330-338
  9. Pantoš M (2011) Market-based congestion management in electric power systems with increased share of natural gas dependent power plants. Energy 36/7:4244-4255

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411