Obštudijska strokovna dejavnost II

Opis predmeta

Na uvodnih predavanjih študentom pojasnimo cilje predmeta in kako jih lahko dosežžejo. Med aktivnosti, ki jih lahko štejemo kot obveznosti pri predmetu sodijo vodenje računalniškega (ali po strokovni tematiki sorodnega) krožka na osnovni ali srednji šoli, vodenje študijske skupine na fakulteti, redno obiskovanje izven kurikularnih strokovnih predavanj na fakulteti ali na drugih članicah UL, ki so povezana s predmetom ipd.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom je omogočiti in s kreditnimi točkami ovrednotiti njihovo izven kurikularno strokovno, nepridobitno delo, ki je za profesionalno profiliranje strokovnjaka na področju računalništva in informatike potrebno, pa ga učni načrt sicer ne pokriva.

 

Splošne kompetence:

  • Sposobnost strokovnega sporazumevanja v domačem in v tujem jeziku
  • Sposobnost skupinskega dela v strokovnem okolju, vodenje manjše strokovne skupine
  • Sposobnost administrativnega vodenja procesov, povezanih z raziskovanjem, industrijo, izobraževanjem in drugimi področji
  • Sposobnost prenašanja znanja in pisanja v domačem in tujem jeziku

 

Predmetno specifične kompetence:

  • Sposobnost celovite obdelave manjših projektov in reševanja problemov iz prakse s področja računalništva in informatike.
  • Naučiti se izbrati primerno orodje in tehnologijo za reševanje konkretnega problema
  • Razvijati sposobnosti za posredovanje znanja in popularizacijo računalniških znanj in veščin.

Sodelovanje pri skupinskem reševanju problemov, vodenja manjše skupine, pripravo gradiv, ki so za vodenje take skupine potrebna, organizacijo in pridobivanje znanj, ki so potrebni za delo skupine, pripravo terminskega in vsebinskega načrta za delo skupine itd.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, mentorski in seminarski način dela ter spremljanja dela študenta, z ustnim nastopom ob zaključku semestra. Poseben poudarek je na skupinskem delu pri seminarjih.

Predvideni študijski rezultati

Spoznavanje osnovnih zakonitosti pri posredovanju znanja in popularizaciji računalniškega področja manjši skupini predvsem mlajših članov, organizaciji njenega dela in razumevanje pomena in uporabe takih znanj pri strokovnem delu strokovnjaka na področju računalništva in informatike.

Reference nosilca

KLEMEN, Matej, ŽITNIK, Slavko. Neural coreference resolution for Slovene language. Computer science and information systems. [Print ed.]. 2022, vol. 19, iss. 2, str. 495-521, ilustr. ISSN 1820-0214. http://www.doiserbia.nb.rs/Article.aspx?ID=1820-02142100060K#.Ya2cu9DMJPY, DOI: 10.2298/CSIS201120060K. [COBISS.SI-ID 87851011], [JCR, SNIP, WoS, Scopus do 26. 1. 2023: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,50]

KNEZ, Timotej, GAŠPERLIN, Domen, BAJEC, Marko, ŽITNIK, Slavko. Blockchain-based transaction manager for ontology databases. Informatica. [Print ed.]. 2022, vol. 33, no. 2, str. 343-364, ilustr. ISSN 0868-4952. https://informatica.vu.lt/journal/INFORMATICA/article/1264/info, DOI: 10.15388/22-INFOR490. [COBISS.SI-ID 112947203], [JCR, SNIP, WoS, Scopus]

ŽITNIK, Slavko, BLAGUS, Neli, BAJEC, Marko. Target-level sentiment analysis for news articles. Knowledge-based systems. [Print ed.]. Aug. 2022, vol. 249, str. 1-14, ilustr. ISSN 0950-7051. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095070512200452X?via%3Dihub, DOI: 10.1016/j.knosys.2022.108939. [COBISS.SI-ID 106573827], [JCR, SNIP, WoS do 8. 2. 2023: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0,67, Scopus do 30. 1. 2023: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1,33]

SMITH, Glenn Gordon, HAWORTH, Robert, ŽITNIK, Slavko. Computer science meets education : Natural Language Processing for automatic grading of open-ended questions in eBooks. Journal of educational computing research. [Print ed.]. Dec. 2020, vol. 58, no. 7, str. 1227-1255, ilustr. ISSN 0735-6331. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0735633120927486, DOI: 10.1177/0735633120927486. [COBISS.SI-ID 17989635], [JCR, SNIP, WoS do 26. 10. 2022: št. citatov (TC): 9, čistih citatov (CI): 9, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,00, Scopus do 1. 2. 2023: št. citatov (TC): 11, čistih citatov (CI): 11, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3,67]

KNEZ, Timotej, BAJEC, Marko, ŽITNIK, Slavko. ANGLEr : a next-generation natural language exploratory framework. V: GUIZZARDI, Renata (ur.), RALYTÉ, Jolita (ur.), FRANCH, Xavier (ur.). Research challenges in information science : 16th International Conference, RCIS 2022, Barcelona, Spain, May 17-20, 2022 : proceedings. Cham: Springer, cop. 2022. Str. 761-768, ilustr. Lecture notes in business information processing (Internet), 446. ISBN 978-3-031-05760-1. ISSN 1865-1356. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-05760-1_53, DOI: 10.1007/978-3-031-05760-1_53. [COBISS.SI-ID 108466947], [SNIP, WoS, Scopus]

Temeljni viri in literatura

  1. Keller Gustav, Binder Annette, Thiel Rolf Dietmar (1999). Boljša motivacija uspešnejše učenje (translated from German); Trening učnih navad. Ljubljana: Center za psihodiagnostična sredstva.

  2. Bratanič, Marija (1990), Mikropedagogija, interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja, Školska knjiga, Zagreb

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411