Operacijske raziskave

Opis predmeta

Algoritmi, računska in spominska zahtevnost, podatkovne strukture. Teorija grafov (predstavitev, lastnosti, osnovni algoritmi).

Uvod v operacijske raziskave in optimizacijo. Optimizacijska naloga (formulacija, kriterij, množice rešitev). Linearno in celoštevilsko programiranje (simpleksna metoda, pomembni primeri). Analiza omrežij (maksimalni pretok, minimalna cena, najkrajše poti), Nelinearna optimizacija (gradientne in Newtonove metode, optimizacija pri pogoju). Kombinatorična optimizacija. Teorija iger. Markovske verige (klasifikacija stanj, ergodičnost). Teorija časovnih vrst. Teorija čakalnih vrst. Hevristična optimizacija. Merjenja mnenja uporabnikov in kvaliteta storitev. Osnove poslovne inteligence v TK. Izbrani optimizacijski problemi v TK (načrtovanje topologije, optimalno dodeljevanje virov, optimalno usmerjanje, določanje cenovne politike)

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Razumevanje formulacije in reševanja optimizacijskih nalog. Razumevanje povezave med formulacijo problema in računalniško podprtim reševanjem. Prepoznavanje tipa optimizacijskega problema v zvezi z izbiro računalniškega reševanja. Razumevanje zadovoljstva uporabnikov in poslovne inteligence kot optimizacijske funkcije.
Spoznati osnove merjenja in modeliranja uporabnikov. Spoznati osnove uporabniških poskusov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, konzultacije, mentorirano projektno delo.

Predvideni študijski rezultati

Razvoj in uporaba spretnosti izvedbe optimizacije praktičnih problemov. Formulacija, prepoznava tipa in reševanje kompleksne optimizacije. Izbira ustrezne formulacije optimizacijskega problema in izbira najustreznejše obstoječih računalniških orodij reševanja optimizacije.

Temeljni viri in literatura

[1] P. Saengudomlert: Optimization for Communications and Networks, CRC Press, 2012.

[2] A. Dutta, H. Schulzrinne: Mobility Protocols and Handover Optimization: Design, Evaluation and Application, John Wiley & Sons, 2014.

[3] R. Srikant, L. Ying: Communication Networks: An Optimization, Control and Stochastic Networks Perspective, Cambridge university press, 2014.

[4] M. W. Carter, C. C. Price: Operations Research, A Practical Introduction, CRC Press, 2000.

[5]D. C. Montgomery. Design and Analysis of Experiments. John Wiley & Sons, 2008.

[6] M. G.C. Resende and P. Pardalos: Handbook of Optimization in Telecommunications, Springer, 2006.

[7] A. Košir: Operacijske raziskave v telekomunikacijah, Založba FE in FRI, 2013.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411