Organizacija in management

Opis predmeta

Predmet pokriva ključne teme sodobnega managementa in vedenja v organizacijah in sicer: opredelitev pojmov (organizacija, poslovanje, poslovni model); določljivke vedenja posameznikov v organizaciji za uspešno delovanje (osebne lastnosti, motivacija, znanje, spretnosti, medsebojna interakcija) razumevanje gradnikov poslovnega modela (predpostavka vrednosti, ključni redki viri, ključne poslovne aktivnosti, profitna formula); analiza poslovnega modela (spoznavanje poslovnega modela, vrednotenje ustreznosti poslovnega modela, diagnosticiranje vzrokov odstopanj od želenega stanja, opcijski pristop k iskanju sprememb poslovnega modela).

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je seznanitev študentov s ključnimi vsebinami organizacije in managementa in jim tako omogočiti uspešno opravljanje managerske funkcije v podjetjih in zavodih.

Za dosego svojega cilja bo pri študentih potrebno razviti sledeče sposobnosti:

  1. študenti morajo osvojiti znanja o ključnih organizacijskih in managerskih vsebinah,

  2. študente je potrebno usposobiti za preučevanje in reševanje organizacijskih in managerskih problemov v podjetjih in zavodih,

  3. študenti morajo razumeti povezanost problematike poslovanja in organizacije ter problematike vzpostavitve in spreminjanja informacijskih sistemom v podjetjih in zavodih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje s skupinsko diskusijo, igro vlog in simulacijami resničnih situacij, študije primerov, praktično timsko projektno delo na seminarskih nalogah s predstavitvijo narejenega.

Predvideni študijski rezultati

  • Študenti bodo temeljito spoznali in razumeli ključne vsebine organizacije in managementa.

  • Študenti bodo sposobni kritične analize, sinteze in vrednotenja ključnih vsebin na preučavnih področjih.

  • Študenti bodo morali zgornje sposobnosti pokazati na praktičnem primeru ocene organizacijskih in managerskih dejavnikov treh delniških družb.

  • Študentom bo omogočeno uspešno vključevanje v management podjetij in zavodov z razvojem njihove sposobnosti preučevanja in reševanja organizacijskih in managerskih problemov.

  • Predmet bo študentom omogočil kritično vrednotenje lastnega delovanja v podjetju, kot tudi razumevanje problematike odmikov med od njega pričakovanim in dejansko opravljenim delom.

  • Študenti bodo pridobili širši pogled na potrebo po skladnosti posameznikovih kompetenc z organizacijskimi pričakovanji, skladnosti me poslovanjem in organizacijo ter informacijskim sistemom v podjetjih in zavodih.

Temeljni viri in literatura

Daft Richard L. and Marcic Dorothy: Understanding Management: Seventh Edition. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2010, 672 pages.

Izbor temeljnih in sodobnih znanstveni članki s področja managementa, aplikativne psihologije in sociologije (a selection of fundamental and contemporary scientific articles from the field of management, applied psychology and sociology).

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411