Organizacija in management

Opis predmeta

Predmet pokriva ključne teme sodobnega managementa in vedenja v organizacijah in sicer: opredelitev pojmov (organizacija, poslovanje, poslovni model); določljivke vedenja posameznikov v organizaciji za uspešno delovanje (osebne lastnosti, motivacija, znanje, spretnosti, medsebojna interakcija) razumevanje gradnikov poslovnega modela (predpostavka vrednosti, ključni redki viri, ključne poslovne aktivnosti, profitna formula); analiza poslovnega modela (spoznavanje poslovnega modela, vrednotenje ustreznosti poslovnega modela, diagnosticiranje vzrokov odstopanj od želenega stanja, opcijski pristop k iskanju sprememb poslovnega modela).

Cilji in kompetence

Temeljni cilj predmeta je seznanitev študentov s ključnimi vsebinami organizacije in managementa in jim tako omogočiti uspešno opravljanje managerske funkcije v podjetjih in zavodih.

Za dosego svojega cilja bo pri študentih potrebno razviti sledeče sposobnosti:

  1. študenti morajo osvojiti znanja o ključnih organizacijskih in managerskih vsebinah,

  2. študente je potrebno usposobiti za preučevanje in reševanje organizacijskih in managerskih problemov v podjetjih in zavodih,

  3. študenti morajo razumeti povezanost problematike poslovanja in organizacije ter problematike vzpostavitve in spreminjanja informacijskih sistemom v podjetjih in zavodih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje s skupinsko diskusijo, igro vlog in simulacijami resničnih situacij, študije primerov, praktično timsko projektno delo na seminarskih nalogah s predstavitvijo narejenega.

Predvideni študijski rezultati

  • Študenti bodo temeljito spoznali in razumeli ključne vsebine organizacije in managementa.

  • Študenti bodo sposobni kritične analize, sinteze in vrednotenja ključnih vsebin na preučavnih področjih.

  • Študenti bodo morali zgornje sposobnosti pokazati na praktičnem primeru ocene organizacijskih in managerskih dejavnikov treh delniških družb.

  • Študentom bo omogočeno uspešno vključevanje v management podjetij in zavodov z razvojem njihove sposobnosti preučevanja in reševanja organizacijskih in managerskih problemov.

  • Predmet bo študentom omogočil kritično vrednotenje lastnega delovanja v podjetju, kot tudi razumevanje problematike odmikov med od njega pričakovanim in dejansko opravljenim delom.

  • Študenti bodo pridobili širši pogled na potrebo po skladnosti posameznikovih kompetenc z organizacijskimi pričakovanji, skladnosti me poslovanjem in organizacijo ter informacijskim sistemom v podjetjih in zavodih.

Reference nosilca

doc.dr. Tomaž Hovelja

Objavljeni članki v revijah z visokim faktorjem vpliva – na primer:

a. HOVELJA, Tomaž, VAVPOTIČ, Damjan, ŽVANUT, Boštjan. A balanced scorecard-based model for evaluating e-learning and conventional pedagogical activities in nursing. Assessment & evaluation in higher education, ISSN 1469-297X, August 2015, ilustr. http://dx.doi.org/10.1080/02602938.2015.1075957, doi: 10.1080/02602938.2015.1075957

b. VRHOVEC, Simon, HOVELJA, Tomaž, VAVPOTIČ, Damjan, KRISPER, Marjan. Diagnosing organizational risks in software projects : Stakeholder resistance. International journal of project management, ISSN 0263-7863. [Print ed.], Aug. 2015, vol. 33, iss. 6, str. 1262-1273, graf. prikazi, tabele, doi: 10.1016/j.ijproman.2015.03.007

c. HOVELJA, Tomaž, VASILECAS, Olegas, VAVPOTIČ, Damjan. Exploring the influences of the use of elements comprising information system development methodologies on strategic business goals. Technological and economic development of economy, ISSN 2029-4913. [Print ed.], 2015, vol. 21, no. 6, str. 885-898, ilustr.

http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/20294913.2015.1074130, doi: 10.3846/20294913.2015.1074130.

d. MAHNIČ, Viljan, HOVELJA, Tomaž. Teaching user stories within the scope of a software engineering capstone course : analysis of students' opinions. International journal of engineering education, ISSN 0949-149X, 2014, vol. 30, no. 4, str. 901-915.

e. HOVELJA, Tomaž, VASILECAS, Olegas, RUPNIK, Rok. A model of influences of environmental stakeholders on strategic information systems planning success in an enterprise. Technological and economic development of economy, ISSN 2029-4913. [Print ed.], 2013, vol. 19, no. 3, str. 465-488, ilustr. http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.3846/20294913.2013.818591, doi: 10.3846/20294913.2013.818591

f. VAVPOTIČ, Damjan, HOVELJA, Tomaž. Improving the evaluation of software development methodology adoption and its impact on enterprise performance. Computer science and information systems, ISSN 1820-0214. [Print ed.], Jan. 2012, vol. 9, no. 1, str. 165-187

g. MAHNIČ, Viljan, HOVELJA, Tomaž. On using planning poker for estimating user stories. The Journal of Systems and Software, ISSN 0164-1212. [Print ed.], Sep. 2012, vol. 85, no. 9, str. 2086-2095.

Temeljni viri in literatura

Daft Richard L. and Marcic Dorothy: Understanding Management: Seventh Edition. Mason, Ohio: South-Western Cengage Learning, 2010, 672 pages.

Izbor temeljnih in sodobnih znanstveni članki s področja managementa, aplikativne psihologije in sociologije (a selection of fundamental and contemporary scientific articles from the field of management, applied psychology and sociology).

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411