Osnove električnih strojev

Opis predmeta

Nazivni podatki in vrste obratovanja električnih strojev. Magnetno polje. Induciranje napetosti. Elektromagnetni navor. Izgube in izkoristek. Segrevanje električnih strojev.

Fizikalna slika transformatorja. Aktivni in pasivni deli transformatorja. Vezave trifaznega transformatorja. Nadomestno vezje transformatorja. Osnovne meritve na transformatorju.

Fizikalna slika sinhronskega stroja. Zgradba statorja in različne izvedbe rotorja. Pasivni deli sinhronskega stroja in njihova vloga. Različni vrste obremenitve in obratovanja. Kazalčni diagram sinhronskega stroja s turbo rotorjem. Kazalčni diagram sinhronskega stroja z izraženimi poli. Posebne vrste sinhronskih strojev (SRM, BLDC, koračni motorji).

Fizikalna slika asinhronskega stroja. Zgradba statorja in različne izvedbe rotorja. Pasivni deli asinhronskega stroja in njihova vloga. Navorna karakteristika. Krmiljenje hitrosti vrtenja. Enofazni asinhronski motorji. Osnovni preizkusi asinhronskega stroja.

Fizikalna slika komutatorskega stroja. Zgradbe različnih statorjev in rotorja. Pasivni deli kolektorskega stroja in njihova vloga. Vezave enosmernih kolektorskih strojev in obratovalne lastnosti. Karakteristike enosmernega stroja. Univerzalni motor.

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

-definirati vhodno izhodne karakteristike električnih strojev,

–pojasniti  fizikalne principe v električnih strojih različnih vrst,

-oceniti najustreznejše vrste stroja za določeno aplikacijo,

-analizirati specifičnosti stanj v katerih obratujejo električni stroji,

-ovrednotiti zmogljivosti električnih strojev na podlagi meritev,

-razvrstiti zahteve električnih strojev glede na njihovo aplikacijo v napravi.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in laboratorijske vaje. Laboratorijske vaje so s povišano nevarnostjo (visoka napetost, vrteči se deli,…)

Predmet je sestavljen iz 45 ur predavanj in iz 30 ur laboratorijskih vaj s povišano nevarnostjo.

Predvideni študijski rezultati

Študent bo razumel princip delovanja strojev. Poznal bo osnovne karakteristike različnih vrst električnih strojev. Poznal bo osnovne probleme pri proizvodnji in uporabi posameznega stroja. Poznal bo področja uporabe posameznih strojev.

Temeljni viri in literatura

  1. Damijan Miljavec, Peter Jereb: Električni stroji – temeljna znanja, Ljubljana, 2016
  2. Stephen J. Chapman, Electric Machinery Fundamentals, McGraw-Hill Higher Education; 5 edition, 2011
  3. Dino Zorbas, Electric Machines, Nelson Engineering , 2014
  4. P. C. Sen, Principles of Electric Machines and Power Electronics, John Wiley & Sons; 3rd Edition, 2013

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411