Osnove matematične analize

Opis predmeta

 1. Realna števila, kompleksna števila, zaporedja, limita zaporedja, vrste.
 2. Funkcije: osnovne lastnosti, graf, zveznost in limita funkcije, lastnosti zveznih funkcij, bisekcija in sekantna metoda za reševanje nelinearnih enačb, funkcije več spremenljivk.
 3. Odvod: definicija in geometrijski pomen odvoda, pravila za računanje in odvodi elementarnih funkcij, parcialni odvodi funkcije več spremenljivk, verižno pravilo, diferencial in linearna aproksimacija funkcije, l’Hospitalovo pravilo, gradient funkcije več spremenljivk. Uporaba odvoda: stacionarne točke in lokalni ekstremi, globalni ekstremi, reševanje optimizacijskih nalog. Taylorjev polinom in Taylorjeva vrsta.
 4. Integral: nedoločeni integral, določeni integral in ploščine. osnovne numerične metode za računanje določenega integrala (trapezna in Simpsonova metoda), zveza med nedoločenim in določenim integralom, primeri neelementarnih funkcij.
 5. Diferencialne enačbe: zakoni rasti, rešitve diferencialnih enačb,  enačba z ločljivima spremenljivkama, linearna diferencialna enačba, primeri uporabe.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je utrditi poznavanje in razumevanje osnovnih pojmov matematične analize kot so konvergenca, odvod in integral, prikazati njihove osnovne lastnosti in pa njihovo uporabo pri reševanju problemov v računalništvu in nasploh v znanostih.

Splošne kompetence:

 • Sposobnost kritičnega razmišljanja
 • Razvijanje sposobnosti kritičnega, analitičnega in sintetičnega razmišljanja
 • Razumevanje in uporaba matematičnih pojmov in matematičnega načina razmišljanja
 • Razumevanje pojma abstrakcije

Predmetno specifične kompetence:

 • Osnovne sposobnosti na področju računalništva in informatike, ki vključujejo osnovne teoretične sposobnosti, praktično znanje in ključne sposobnosti na področju računalništva in informatike
 • Osnovna znanja na področju računalništva in informatike, ki dopuščajo nadaljevanje študija na drugi stopnji
 • Razumevanje matematičnih pojmov konvergence, zveznosti, odvoda in integrala

Sposobnost uporabe osnovnih matematičnih pojmov so zaporedja, vrste, funkcije, odvod in integral pri reševanju problemov na področju računalništva in informatike in na drugih relevantnih področjih.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, računske vaje z ustnimi nastopi, domače naloge. Poseben poudarek je na sprotnem študiju z domačimi nalogami in na skupinskem delu pri vajah.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešnem zaključku predmeta bo študent

 • obvladal osnovne pojme in principe matematične analize  in razumel zvezo med simboličnim, grafičnim in numeričnim opisom
 • obvladal dokazovanje z matematično indukcijo, in osnovne računske manipulacije z realnimi in kompleksnimi števili  
 • razumel pojem zaporedja in konvergence 
 • razumel pojem funkcijske odvisnosti in zveznosti, 
 • razumel pojem odvoda, obvladal računanje nezahtevnih odvodov in njihovo uporabo pri analizi funkcijskih odvisnosti in reševanju preprostih optimizacijskih problemov
 • razumel pojem integrala, poznal osnovne principe za računanje integralov in zvezo med odvodom in integralom
 • poznal osnovne principe in primere uporabe teh pojmov v računalniških algoritmih in pri reševanju problemov iz realnega sveta

Reference nosilca

 • VIRK, Žiga. Small loop spaces. Topology and its Applications, ISSN 0166-8641, 2010, vol. 157, no. 2, str. 451-455.
 • VIRK, Žiga. Realizations of countable groups as fundamental groups of compacta. Mediterranean journal of mathematics, 2013, vol. 10, no. 3, str. 1573-1589.
 • DYDAK, Jerzy, VIRK, Žiga. Preserving coarse properties. Revista matemática complutense, 2016, vol. 29, iss. 1, str. 191-206.
 • EDELSBRUNNER, Herbert, VIRK, Žiga, WAGNER, Hubert. Smallest enclosing spheres and Chernoff points in Bregman geometry. V: SPECKMANN, Bettina (ur.), TÓTH, Csaba D. (ur.). 34th International Symposium on Computational Geometry : SoCG 2018, June 11-14, 2018, Budapest, Hungary,
 • VIRK, Žiga. Approximations of 1-dimensional intrinsic persistence of geodesic spaces and their stability. Revista matemática complutense, Jan. 2019, vol. 32, iss. 1, str. 195-213.

Celotna bibliografija je dostopna na SICRISu:

http://sicris.izum.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=20092[VŽ1]

 

Temeljni viri in literatura

 1. G. Tomšič, B. Orel, N. Mramor: Matematika I, Matematika II; Ljubljana, Založba FE in FRI.
 2. J. Stewart: Calculus: early transcendentals (8th edition), Cengage Learning, 2016, poglavja 1-8 in 14.
 3. Dan Sloughter: Yet Another Calculus Text, http://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Yet-Another-Calculus-Text.html
 4. Andrew D. Hwang: Calculus for Mathematicians, Computer Scientists, and Physicists http://www.freebookcentre.net/maths-books-download/Calculus-for-Mathematicians,-Computer-Scientists,-and-Physicists-An-Introduction-to-Abstract-Mathematics-%28pdf%29.html

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411