Osnove oblikovanja

Opis predmeta

 1. Izbrana poglavja iz zgodovine in razvoja oblikovanja. Umetnost in znanost, oblikovanje in tehnologija.
 2. Osnovne likovne prvine, barvna teorija, kompozicija – vaje: vizualne študije, barvne študije.
 3. Osnove tipografije in zakonitosti uporabe črkovnih vrst in družin.
 4. Oblikovalski prelom formata in strukturiranje formata z likovnimi in tipografskimi elementi.
 5. Zakonitosti ekranske slike in principi montaže slik.
 6. Strukturiranje sporočila skladno z zakonitostmi komunikacijskega koda in v odvisnosti od družbenega konteksta sporočanja.
 7. Koncept interaktivnosti v novih medijih.
 8. Načrtovanje uporabniškega vmesnika: – 1. poudarek na inovativnosti komunikacije med uporabnikom in računalnikom; – 2. poudarek na ustrezno strukturirani vizualni komunikaciji elementov vmesnika, ki posreduje informacije o interakciji z vmesnikom.
 9. Vizualizacija podatkov. Projektna naloga.
 10. Uporabniški paket grafičnih programov Adobe: uporaba programov iz paketa.

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentom predstaviti osnove načrtovanja vizualnih komunikacij. Oblikovalske načrtovalske metode bodo študenti računalništva in informatike uporabili pri načrtovanju novomedijskih vmesnikov, vizualizacij podatkov, elektronskih dokumentov in spletnih strani.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, vaje v šoli, seminarji zajemajo domače delo. Poseben poudarek je na sprotnem študiju. Poseben vidik je vpeljevanje v skupinsko delo na kompleksnem oblikovalskem projektu.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno zaključenem modulu bodo študenti zmožni:

– prepoznati zakonitosti likovnega izražanja,

– pomniti osnovne likovne prvine in principe gradnje podobe,

– dekodirati vizualna sporočila,

– koristiti zakonitosti uporabe črkovnih vrst in barv,

– uporabljati oblikovalske metode in oblikovalske programe za oblikovanje spletnih strani, računalniških vmesnikov, vizualizacijo podatkov,

– zasnovati, načrtovati in izdelati lasten oblikovalski izdelek,

– interpretirati oblikovalski proces kot integralni del pri načrtovanju komunikacije med računalnikom in uporabnikom,

– pregledati področje in analizirati primere dobre prakse,

– testirati, evalvirati in preoblikovati lastni oblikovalski izdelek,

– integrirati oblikovalsko mišljenje in metodologijo pri načrtovanju uporabniku prijaznih računalniških vmesnikov.

Reference nosilca

1.01 Izvirni znanstveni članek 

1. BOVCON, Narvika. Literary aspects in new media art works. CLCWeb, ISSN 1481-4374. [Online ed.], 2014, vol. 15, no. 7, str. 1-13, ilustr. http://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2391&context=clcweb. [COBISS.SI-ID 10410068]

2. BOVCON, Narvika, VAUPOTIČ, Aleš, KLEMENC, Bojan, SOLINA, Franc. "Atlas 2012" augmented reality : a case study in the domain of fine arts. V: First International Conference, SouthCHI 2013, Maribor, Slovenia, July 1-3, 2013. HOLZINGER, Andreas (ur.), et al. Human factors in computing and informatics : proceedings, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, 7946). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2013, str. 477-496, ilustr. http://eprints.fri.uni-lj.si/2098/. [COBISS.SI-ID 2782459] 
tipologija 1.08 -> 1.01 

3. BOVCON, Narvika. Jezik gibljivih slik v računalniških vizualizacijah literarnozgodovinske podatkovne zbirke. Literatura in gibljive slike : tematski sklop = Literature and moving images : thematic section, (Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189, letn. 37, št. 2). Ljubljana: Slovensko društvo za primerjalno književnost, 2014, letn. 37, št. 2, str. 119-133, 235-242, [244], ilustr. [COBISS.SI-ID 55119202] 

4. Likovne besede : revija za likovno umetnost. Bovcon, Narvika (glavni in odgovorni urednik 2016-). Ljubljana: Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, 1985-.

3.12 Razstava 

5. BOVCON, Narvika, MERVIČ, Vanja, VAUPOTIČ, Aleš. Tehniške slike = Technical images : razstava na festivlu Speculum Artium 2015, 15.-17. oktober 2015, 7. mednarodni festival novomedijske kulture Integriteta realnosti. [COBISS.SI-ID 4119547] 
Celotna bibliografija je dostopna na SICRISu: http://www.sicris.si/search/rsr.aspx?lang=slv&id=33966.

Temeljni viri in literatura

 • Data Flow: Visualising Information in Graphic Design. Berlin: Gestalten, 2008. Kubel, H., Williams, S.Type: New Perspectives in Typography. Laurence King, 2015.
 • Colborne, G. Simple and Usable Web, Mobile, and Interaction Design (Voices That Matter). New Readers, 2010.
 • Lal, R. Digital Design Essentials: 100 Ways to Design Better Desktop, Web, and Mobile Interfaces. Rockport Publishers, 2013.
 • Manovich, L. The Language of New Media. MIT, 2001.
 • Samara, T. Design Elements: A Graphic Style Manual. Rockport Publishers, 2007.
 • Tufte, R. E. The Visual Display of Quantitative Information. Graphics Press LLC, 2001.
 • The Design Annual.
 • Virtualni učitelji in priročniki za programe Adobe: Illustrator, Photoshop, After Effects, Premiere.

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411