Poglavja iz robotike

Opis predmeta

– Analiza in sinteza serijskih in paralelnih robotskih mehanizmov.

– Specifični pristopi v kinematiki, dinamiki, vodenju in senzoriki v robotiki.

– Paralelni robotski sistemi: analiza gibanja, kinematične singularnosti, manipulabilnost.

– Prijemalni robotski sistemi: robotske roke z več prsti, robotski prijem pri človeku in robotu, tetivni sistemi.

– Robotski sistemi v medicini: rehabilitacijska robotika, roboti v kirurgiji, biorobotika.

– Hodeči robotski sistemi: enonožni, dvonožni in večnožni roboti, analiza in sinteza hoje pri človeku in robotu.

– Eksotični roboti.

Predmet učimo na programih

Cilji in kompetence

Cilj je predstavitev poglavij s področij kinematike, dinamike, vodenja in senzorike najsodobnejših robotskih sistemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja in seminarsko delo osnovano na člankih v revijah npr. IEEE Trans. Robot., Int. J. Robot. Res., Advanced Robotics  ter konferencah IEEE ICRA in IROS. Predavanja obravnavajo teoretične postopke, najbolj uveljavljene tehnologije in praktične primere. Seminar vključuje lastno raziskovalno delo in predstavitev.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

– koristiti kinematiko in statiko robotskih mehanizmov,

– obravnavati specifične probleme robotike,

– razviti in predlagati rešitev specifičnega problema,

– presoditi o smiselnosti uporabe preprostejših in kompleksnejših pristopov,

– povezati med sabo različne metode,

– preoblikovati klasične pristope s svojimi zamislimi.

Temeljni viri in literatura

[1] B. Siciliano, O. Khatib, Handbook of Robotics, Springer, 2016.

[2] M. W. Spong, S. Hutchinson, M. Vidyasagar, Robot Modeling and Control, Willey, 2005.

[3] J. Lenarčič, T. Bajd, M.Stanišič, Robot Mechanisms, Springer 2012.

[4] Arimoto S, Control theory of multi-fingered hands, Springer, 2008.

[5] Springer Tracts in Advanced Robotics (several books)

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411