Preskušanje in energetska učinkovitost

Opis predmeta

– osnove termodinamike,

– prenos toplote (prevajanje, konvekcija, sevanje) in toplotna bilanca,

– prenos toplote skozi stene (planparalelne, cilindrične),

– izračun moči in izkoristka grelnih naprav,

– segrevalna in ohlajevalna krivulja,

– temperatura in temperaturne lestvice (realizacija in diseminacija),

– vrste termometrov (uporovni, termočleni, tekočinski, sevalni, termovizijske kamere),

– umerjanje termometrov in negotovosti pri umerjanju,

– vlažnost (pojmi, vrste vlagomerov, umerjanje in negotovosti)

– energija (obnovljivi viri, neobnovljivi viri)

– energetska učinkovitost stavb (lokacija in arhitektura, izolacija, stavbno pohištvo, ogrevalni sistemi, osvetlitev, toplotne črpalke, regulacija ogrevanja, solarni sistemi, prezračevanje in rekuperacija, zrakotesnost)

– energetska izkaznica (izračun, merjenje)

– energetska sanacija stavb

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Predmet uvaja konkretna znanja na področju preskušanja toplotnih naprav, s poudarkom na energetski učinkovitosti ter postopkih v povezavi z varčno rabo energije.

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovami termodinamike, stacionarnega  prenosa toplote, načini prenosa toplote (prevajanje, konvekcija, sevanje), osnovami termometrije in higrometrije ter umerjanja merilnikov temperature in vlage. Sledi spoznavanje energetskih virov, osnov energetske učinkovitosti stavb po posameznih sklopih in izračun energetske izkaznice ter načrtovanje energetske sanacije stavb.

Pri predmetu se študentje seznanijo z najnaprednejšimi tehnologijami in instrumentacijo, tako za merjenja in preskušanja na opisanem področju, kot za zasnovo ustreznih rešitev.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, laboratorijske vaje, učenje doma

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študentje zmožni:

  • Razlikovati, analizirati in ovrednotiti različne principe prenosa energije (toplote) skozi ravne in cilindrične stene
  • Razlikovati termometre in vlagomere in z njimi razviti ustrezne merilne sisteme za merjenje temperature in vlage v različnih aplikacijah
  • Obvladati umerjanje termometrov in vlagomerov z izračunom korekcij ter ovrednotenjem merilne negotovosti
  • Na osnovi analize parametrov stavbe izračunati energetsko bilanco (izkaznico) ter ovrednotiti predlagane ukrepe za energetsko sanacijo

Temeljni viri in literatura

PUŠNIK, Igor. Preskušanje in energetska učinkovitost. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2016. 2 zv. (160 str.; 190 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 11821908]

PUŠNIK, Igor. Preskušanje in energetska učinkovitost : laboratorijski praktikum. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2016. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11822164]

D.R. Pitts, L.E Sissom, Heat transfer, McGraw-Hill, New York, 1977

J.V. Nicholas, D.R. White, Traceable temperatures, John Wiley&Sons, New York, 1994

D.P. DeWitt, G.D. Nutter, Theory and practice of radiation thermometry, John Wiley&Sons, New York, 1988

W. Feist, Passive house planning package, PHI technical information, Darmstadt 2013

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411