Preskušanje in energetska učinkovitost

Opis predmeta

– osnove termodinamike,

– prenos toplote (prevajanje, konvekcija, sevanje) in toplotna bilanca,

– prenos toplote skozi stene (planparalelne, cilindrične),

– izračun moči in izkoristka grelnih naprav,

– segrevalna in ohlajevalna krivulja,

– temperatura in temperaturne lestvice (realizacija in diseminacija),

– vrste termometrov (uporovni, termočleni, tekočinski, sevalni, termovizijske kamere),

– umerjanje termometrov in negotovosti pri umerjanju,

– vlažnost (pojmi, vrste vlagomerov, umerjanje in negotovosti)

– energija (obnovljivi viri, neobnovljivi viri)

– energetska učinkovitost stavb (lokacija in arhitektura, izolacija, stavbno pohištvo, ogrevalni sistemi, osvetlitev, toplotne črpalke, regulacija ogrevanja, solarni sistemi, prezračevanje in rekuperacija, zrakotesnost)

– energetska izkaznica (izračun, merjenje)

– energetska sanacija stavb

Cilji in kompetence

Predmet uvaja konkretna znanja na področju preskušanja toplotnih naprav, s poudarkom na energetski učinkovitosti ter postopkih v povezavi z varčno rabo energije.

Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovami termodinamike, stacionarnega  prenosa toplote, načini prenosa toplote (prevajanje, konvekcija, sevanje), osnovami termometrije in higrometrije ter umerjanja merilnikov temperature in vlage. Sledi spoznavanje energetskih virov, osnov energetske učinkovitosti stavb po posameznih sklopih in izračun energetske izkaznice ter načrtovanje energetske sanacije stavb.

Pri predmetu se študentje seznanijo z najnaprednejšimi tehnologijami in instrumentacijo, tako za merjenja in preskušanja na opisanem področju, kot za zasnovo ustreznih rešitev.

Metode poučevanja in učenja

predavanja, laboratorijske vaje, učenje doma

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študentje zmožni:

  • Razlikovati, analizirati in ovrednotiti različne principe prenosa energije (toplote) skozi ravne in cilindrične stene
  • Razlikovati termometre in vlagomere in z njimi razviti ustrezne merilne sisteme za merjenje temperature in vlage v različnih aplikacijah
  • Obvladati umerjanje termometrov in vlagomerov z izračunom korekcij ter ovrednotenjem merilne negotovosti
  • Na osnovi analize parametrov stavbe izračunati energetsko bilanco (izkaznico) ter ovrednotiti predlagane ukrepe za energetsko sanacijo

Reference nosilca

PUŠNIK, Igor, KNEZ, Friderik, JORDAN, Sabina. Tehnično-ekonomska analiza energetske sanacije stanovanjskih stavb (V2-0469) : končno poročilo projekta. [Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko: Zavod za gradbeništvo Slovenije], 2009. 56 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7370324]

MIKLAVEC, Andraž, PUŠNIK, Igor, BATAGELJ, Valentin, DRNOVŠEK, Janko. A large aperture blackbody bath for calibration of thermal imagers. Measurement science & technology, ISSN 0957-0233, 2013, vol. 2, no. 24, str. 1-8

GRGIĆ, Goran, PUŠNIK, Igor. Analysis of thermal imagers. International journal of thermophysics, ISSN 0195-928X, Feb. 2011, vol. 32, no. 1/2, str. 237-247

PUŠNIK, Igor. Reliability of thermal imaging in calculation of energy efficiency of buildings. Jiliang xuebao, ISSN 1000-1158, Dec. 2008, vol. 29, no. 5A, str. 194-198

PUŠNIK, Igor. Problematika merjenja s termografskimi kamerami pri ugotavljanju energetske učinkovitosti zgradb. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2008, letn. 75, št. 4, str. 171-176

PUŠNIK, Igor. Energetska učinkovitost zgradb. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2007, letn. 74, št. 5, str. 248-254

BEGEŠ, Gaber, DRNOVŠEK, Janko, BOJKOVSKI, Jovan, PUŠNIK, Igor. Preskušanje energetske učinkovitosti. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 1998, let. 65, št. 1, str. 14-23

PUŠNIK, Igor. Building a passive house with dismembered architecture in Slovenia. V: Conference proceedings, 12th International Conference on Passive Houses 2008, 11.-12. April 2008, Nuremberg. [S. l.: s. n.]. 2008, str. 233-238

PUŠNIK, Igor. New concept of a passive house – from design to realisation. V: HEFAT2015, 11th International Conference on Heat Transfer, Fluid Mechanics and Thermodynamics, Kruger National Park, South Africa, 20-23 July 2015. [S. l.]: EDAS. 2015, str. 523-528

PUŠNIK, Igor. Načrt energetske prenove Fakultete za elektrotehniko. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. – 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik … Elektrotehniške in računalniške konference ERK …, ISSN 1581-4572, 24). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 2015, zv. A, str. 259-261

PUŠNIK, Igor, MENARD, Cene. Vzpostavitev energetskega managementa na Fakulteti za elektrotehniko. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štiriindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2015, 21. – 23. september 2015, Portorož, Slovenija, (Zbornik … Elektrotehniške in računalniške konference ERK …, ISSN 1581-4572, 24). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE. 2015, zv. A, str. 262-264

Temeljni viri in literatura

PUŠNIK, Igor. Preskušanje in energetska učinkovitost. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2016. 2 zv. (160 str.; 190 str.), ilustr. [COBISS.SI-ID 11821908]

PUŠNIK, Igor. Preskušanje in energetska učinkovitost : laboratorijski praktikum. Ljubljana: Fakulteta za elektrotehniko, Laboratorij za metrologijo in kakovost, 2016. 68 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 11822164]

D.R. Pitts, L.E Sissom, Heat transfer, McGraw-Hill, New York, 1977

J.V. Nicholas, D.R. White, Traceable temperatures, John Wiley&Sons, New York, 1994

D.P. DeWitt, G.D. Nutter, Theory and practice of radiation thermometry, John Wiley&Sons, New York, 1988

W. Feist, Passive house planning package, PHI technical information, Darmstadt 2013

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411