Programiranje 2

Opis predmeta

 1. Uvod v programski jezik C.
 2. Osnovni podatkovni tipi in osnovne kontrolne strukture.
 3. Razvoj programov in razhroščevanje.
 4. Kazalci in tabele (1. del).
 5. Kazalci in tabele (2. del).
 6. Funkcije in prenos argumentov.
 7. Dinamično dodeljevanje pomnilnika.
 8. Nizi.
 9. Vhodno-izhodne operacije.
 10. Strukture.
 11. Enostavni algoritmi urejanja.
 12. Rekurzija in algoritmi sestopanja (1. del).
 13. Rekurzija in algoritmi sestopanja (2. del).
 14. Predprocesor.

Predmet učimo na programih

Multimedija 1. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je razširiti znanje programiranja skozi študij bazičnih in naprednejših tehnik programiranja.

Splošne kompetence:

 • Sposobnost kritičnega, analitičnega in sintetičnega razmišljanja
 • Sposobnost razumevanja in reševanja strokovnih izzivov v računalništvu in informatiki
 • Sposobnost uporabe pridobljenega znanja pri samostojnem reševanju tehničnih in znanstvenih problemov v računalništvu in informatiki; sposobnost razširjanja pridobljenega znanja

Predmetno-specifične kompetence:

 • Osnovne veščine v računalništvu in informatiki – osnovne teoretične veščine, praktično znanje, bistvene veščine za področje računalništva in informatiki
 • Osnovne veščine v računalništvu in informatiki, ki omogočajo nadaljevanje študija na drugi stopnji

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, domače naloge, seminarski način dela pri vajah. Poseben poudarek je na sprotnem študiju in domačih nalogah.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešnem zaključku tega predmeta bo študent:

 • znal reševati zmerno težke programske naloge;
 • sposoben pisati programe v programskem jeziku C;
 • razumel nizko nivojsko programiranje;
 • sposoben uporabljati rekurzijo za reševanje problemov;
 • sposoben uporabljati kazalce za pisanje učinkovitih programov;
 • sposoben uporabljati dinamično dodeljevanje in sproščanje pomnilnika;
 • sposoben uporabljati rekurzivne podatkovne strukture;
 • sposoben uporabljati sistemske klice v programskem jeziku C;
 • sposoben pisati programe sestavljene iz več neodvisnih enot.

Temeljni viri in literatura

 1. B. W. Kernighan, D. Ritchie: Programski jezik C, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 1994.
 2. T. Dobravec: abC, Fakulteta za računalništvo in informatiko, 2010.
 3.  A. Kavčič, M. Privošnik, C. Bohak, M. Marolt, S. Divjak: Programiranje in algoritmi skozi primere, Založba FE in FRI, 2010

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411