Programiranje I

Opis predmeta

Splošno: računalnik, strežnik, odjemalec, program, operacijski sistem, splet, večopravilnost, vmesnik, skriptni jeziki, programiranje, kodiranje, algoritmi, načrtovanje programov, načrtovanje podatkov, preizkušanje in razhroščevanje;     

Jezik JavaScript: spremenljivke, operatorji, izrazi, stavki, krmilni stavki, pogojni stavki, ponavljalni stavki, dogodki, funkcije, objekti, lastnosti, postopki;  

Metodologija: načrtovanje programov, načrtovanje z vrha navzdol, načrtovanje uporabniških vmesnikov, razhroščevanje, preizkušanje;

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti se naučijo veščin računalniškega programiranja in preizkušanja programskih rešitev. Predvsem je pomembno, da razumejo, kaj programski jezik sploh je in čemu je namenjen. Naučijo se tudi programskega načina razmišljanja pri opisovanju vsakdanjih problemov.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje, individualno delo z zahtevnejšimi študenti, domače naloge

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

-ločiti različne kategorije programskih jezikov

-našteti osnovne izraze in stavke

-razločevati med programsko kodo in podatki

-preoblikovati algoritem v zapis programa v konkretnem računalniškem jeziku

-razviti preprost algoritem na podlagi seznama matematičnih zahtev

-presoditi, kako učinkovita je konkretna rešitev z vidika porabe sredstev, prijaznosti do uporabnika, ter možnosti vzdrževanja in nadgradnje

 

Temeljni viri in literatura

  1. I. Fajfar: Algoritmi in podatkovne strukture – Uvod za inženirje, Založba FE, 2020
  2. I. Fajfar: Start Programming Using HTML, CSS, and JavaScript, CRC Press, 2016
  3. Spletna stran W3 Schools (www.w3schools.com)
  4. Mozilla Developer Network (developer.mozilla.org)
  5. John Pollock: JavaScript: A Beginner's Guide, Osborne McGraw-Hill, 2009

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411