Programiranje II

Opis predmeta

Splošno: pomnilnik, priključevanje senzorjev in aktuatorjev, zajemanje podatkov, krmiljenje naprav, dvojiški zapis podatkov, osnovna Boolova logika,  programski medpomnilniki, sklad, podatkovne strukture, osnovni principi sistemov v realnem času in večopravilnih sistemov, razhroščevanje

Programski jezik C: izvorna koda, prevajanje, povezovanje, knjižnice, izvršilna koda, podatkovni tipi, manipulacija posameznih bitov v večbitnih podatkih, kompleksne podatkovne strukture, kazalci, podajanje parametrov funkcijam po referenci, datoteke

Arduino: priključevanje naprav in komunikacija z njimi, vgrajeni sistemi, preprost večopravilni sistem v realnem času, prekinitve

Cilji in kompetence

Osnovno poznavanje programskega jezika C in osnovnih principov vgrajenih sistemov, priključevanja naprav ter osnovnih načel večopravilnih sistemov in sistemov v realnem času

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje, individualno delo z zahtevnejšimi študenti, uporaba spletnih tehnologij, domače naloge

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

-našteti osnovne komponente mikroračunalniškega sistema

-opisati način delovanja osnovnih računalniških komponent

-pojasniti programske težave, ki izvirajo iz neidealnosti strojne opreme

-izvesti priključitev zunanje enote in napisati ustrezno prograsko kodo

-razviti preprost vgrajen sistem

-pojasniti pojem realnega časa in večopravilnosti

-zgraditi zanesljiv sistem, ki deluje v realnem času

-oceniti učinkovitost konkretne rešitve z vidika porabe sredstev, končne cene, ter možnosti vzdrževanja in nadgradnje

Reference nosilca

 1. BÜRMEN, Arpad, TUMA, Tadej, FAJFAR, Iztok. Meta-optimisation on a high-performance computing system. Elektrotehniški vestnik, ISSN 2232-3228. [English print ed.], 2012, vol. 79, no. 5, str. 231-236
 2. FAJFAR, Iztok, TUMA, Tadej, PUHAN, Janez, OLENŠEK, Jernej, BÜRMEN, Arpad. Towards smaller populations in differential evolution = K manjšim populacijam v diferencialni evoluciji. Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, sep. 2012, letn. 42, št. 3, str. 152-163
 3. FAJFAR, Iztok, PUHAN, Janez, TOMAŽIČ, Sašo, BÜRMEN, Arpad. On selection in differential evolution. Elektrotehniški vestnik, ISSN 2232-3228. [English print ed.], 2011, vol. 78, no. 5, str. 275-280
 4. PUHAN, Janez, BÜRMEN, Arpad, TUMA, Tadej, FAJFAR, Iztok. Teaching assembly and C language concurrently. International journal of electrical engineering education, ISSN 0020-7209, Apr. 2010, vol. 47, no. 2, str. 120-131
 5. FAJFAR, Iztok, TUMA, Tadej, BÜRMEN, Arpad, PUHAN, Janez. A top down approach to teaching embedded systems programming = Pristop k učenju programiranja vgrajenih sistemov z vrha navzdol. Informacije MIDEM, ISSN 0352-9045, mar. 2009, letn. 39, št. 1, str. 53-60

Temeljni viri in literatura

 1. I. Fajfar: Uvod v programski jezik C, zapiski predavanj, 2014
 2. S. G. Kochan: Programming in C (4th Edition), 2014
 3. K. N. King: C Programming – A Modern Approach, 2008
 4. H. Schildt: Teach Yourself C, McGraw-Hill, 1997
 5. R. P. Halpern: C for Yourself: Learning C Using Experiments, Oxford University Press, 1997
 6. How C Programming Works (www.howstuffworks.com)
 7. www.cprogramming.com

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411