Programiranje II

Opis predmeta

Splošno: pomnilnik, priključevanje senzorjev in aktuatorjev, zajemanje podatkov, krmiljenje naprav, dvojiški zapis podatkov, osnovna Boolova logika,  programski medpomnilniki, sklad, podatkovne strukture, osnovni principi sistemov v realnem času in večopravilnih sistemov, razhroščevanje

Programski jezik C: izvorna koda, prevajanje, povezovanje, knjižnice, izvršilna koda, podatkovni tipi, manipulacija posameznih bitov v večbitnih podatkih, kompleksne podatkovne strukture, kazalci, podajanje parametrov funkcijam po referenci, datoteke

Arduino: priključevanje naprav in komunikacija z njimi, vgrajeni sistemi, preprost večopravilni sistem v realnem času, prekinitve

Predmet učimo na programih

Aplikativna elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Osnovno poznavanje programskega jezika C in osnovnih principov vgrajenih sistemov, priključevanja naprav ter osnovnih načel večopravilnih sistemov in sistemov v realnem času

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje, individualno delo z zahtevnejšimi študenti, uporaba spletnih tehnologij, domače naloge

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

-našteti osnovne komponente mikroračunalniškega sistema

-opisati način delovanja osnovnih računalniških komponent

-pojasniti programske težave, ki izvirajo iz neidealnosti strojne opreme

-izvesti priključitev zunanje enote in napisati ustrezno prograsko kodo

-razviti preprost vgrajen sistem

-pojasniti pojem realnega časa in večopravilnosti

-zgraditi zanesljiv sistem, ki deluje v realnem času

-oceniti učinkovitost konkretne rešitve z vidika porabe sredstev, končne cene, ter možnosti vzdrževanja in nadgradnje

Temeljni viri in literatura

  1. I. Fajfar: Uvod v programski jezik C, zapiski predavanj, 2014
  2. S. G. Kochan: Programming in C (4th Edition), 2014
  3. K. N. King: C Programming – A Modern Approach, 2008
  4. H. Schildt: Teach Yourself C, McGraw-Hill, 1997
  5. R. P. Halpern: C for Yourself: Learning C Using Experiments, Oxford University Press, 1997
  6. How C Programming Works (www.howstuffworks.com)
  7. www.cprogramming.com

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411