Programiranje mikrokrmilnikov

Opis predmeta

Predmet je logično nadaljevanje predmeta Osnove programiranja, čeprav ga je mogoče poslušati tudi neodvisno od Osnov programiranja. Razdeljen je na tri osnovne sklope:

-Uvod v jezik C s poudarkom na razlike med jezikoma C in JavaScript:

  -skriptni jeziki in prevajalniki

  -operacijski sistemi

  -operatorji

  -podatkovni tipi

  -objekti in spremenljivke

-Programski jezik C:

  -podatkovne strukture

  -programske tehnike

  -nižjenivojske operacije

-Učni sistem Arduino:

  -osnove vgrajenih sistemov

  -priklop in krmiljenje perifernih naprav

  -večopravilni sistemi in sistemi v realnem času

  -osnovni mehanizem prekinitev

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 1. stopnja

Cilji in kompetence

Študenti bodo osvojili osnovno znanje programskega jezika C. Spoznali bodo osnovne principe delovanja mikrokrmilnikov, priključevanja naprav ter osnovnih načel sistemov v realnem času

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, praktični prikazi, laboratorijske vaje, individualno delo z zahtevnejšimi študenti, uporaba spletnih tehnologij, domače naloge

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študenti zmožni:

-našteti in opisati osnovne komponente mikroračunalniškega sistema

-razložiti pomen in način delovanja osnovnih računalniških komponent

-pojasniti moteče fizikalne pojave, ki jih lahko obvladamo s programskimi rešitvemi

-prepoznati izzive, ki jih prinašajo vgrajeni sistemi, večopravilni sistemi in sistemi, ki delujejo v realnem času

-razviti preprost vgrajen sistem

-ovrednotiti pomen časovne in pomnilniške učinkovitosti programske rešitve

-zgraditi zanesljiv sistem, ki deluje v realnem času

-oceniti učinkovitost konkretne rešitve z vidika porabe sredstev, končne cene, pravilnosti, in zanesljivosti delovanja, ter možnosti vzdrževanja in nadgradnje

Temeljni viri in literatura

1. I. Fajfar, J. Olenšek: Osvojimo C – C89, C99 in primeri programiranja mikrokrmilnikov, Založba FE, 2020

2. S. G. Kochan: Programming in C (4th Edition), 2014

3. K. N. King: C Programming – A Modern Approach, 2008

4. H. Schildt: Teach Yourself C, McGraw-Hill, 1997

5. R. P. Halpern: C for Yourself: Learning C Using Experiments, Oxford University Press, 1997

5. How C Programming Works (www.howstuffworks.com)

6. Spletna stran, www.cprogramming.com

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411