Programska oprema komunikacijskih sistemov

Opis predmeta

Operacijski sistemi. Procesi, niti, razvrščanje. Vhodni-izhodne naprave in gonilniki. Hramba podatkov, datoteke, datotečni sistemi.

Medprocesna komunikacija in sinhronizacija. Pomnilnik in upravljanje s pomnilnikom.

Podatkovne baze in transakcije.

Porazdeljeni sistemi.

Virtualizacija in računalništvo v oblaku.

Metode razvoja programske opreme.

Predmet učimo na programih

Elektrotehnika 2. stopnja

Cilji in kompetence

Cilj predmeta je študentu podati pregled osnovnih načel in izhodišč za samostojno načrtovanje in razvoj programske opreme v komunikacijskih sistemih. Predmet vključuje področja sodobnih operacijskih sistemov, porazdeljenih sistemov, podatkovnih baz, virtualizacije in načrtovanja programske opreme.

Metode poučevanja in učenja

Predavanja, na katerih se študent seznani s teoretičnimi osnovami, ter laboratorijske vaje, kjer probleme spozna tudi praktično in jih v timu rešuje skozi projektno delo. Del pedagoškega procesa bo izveden s pomočjo IKT tehnologij in možnosti, ki jih ponujajo. Ogledi in vabljeni predavatelji.

Predvideni študijski rezultati

Po uspešno opravljenem modulu naj bi bili študentje zmožni:

 – opisati osnovne koncepte delovanja operacijskega sistema

–  razložiti atomarnost in njene aplikacije v kontekstu programske opreme in podatkovnih baz

– razviti večniten program s vzajemno izključujočim se dostopom do skupnega vira

– uporabiti različne načine medprocesne komunikacije v praksi

– oceniti primernost odločitev pri zasnovi porazdeljenega računalniškega sistema

– razložiti različne tehnike strežniške virtualizacije

Temeljni viri in literatura

  1. Modern Operating Systems, Andrew S. Tanenbaum, Prentice Hall; 3rd ed (2007)
  2. Silberschatz A, Galvin P.B., Gagne G., Operating System Concepts, 7th ed, John Wiley &Sons, New York, 2004,
  3. Bic L.F., Shaw A.C, Operating Systems Principles, Prentice Hall, New Jersey, 2003,
  4. Benvenuti C., Understanding LINUX Network Internals, O'Reilly, 2005,
  5. Članki, objavljenih v revijah, npr. / Articles published in magazines, i.e.: IEEE Communications Surveys & Tutorials, http://www.comsoc.org/livepubs/surveys/index.html   

Bodi na tekočem

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana

E:  dekanat@fe.uni-lj.si T:  01 4768 411